วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560

วังพญานาคราช เชียงใหม่ Wang Phaya-Nak (King of Nagas place) Chiang Mai Thailand.

วังพญานาคราช สถานปฏิบัติธรรมสัมปทายะวนาราม เป็นที่สถานปฏิบัติธรรม ยังไม่ใช่วัด ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ลาย ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
Wang Phaya-Nak (King of Nagas place) Sampathaya-Wanaram place for practice is located at Ban Mae-Lai, Huay Keaw sub district in Mae-On district Chiang Mai province Thailand. The Buddhist practice place is not the temple yet.


ทางเข้า-ออกต้องผ่านลำธารน้ำ
Entrance is pass the stream of water.
องค์ปู่พญานาคราชจักรไกรภพมหาราช เป็นพญานาคราชที่ปกครองดูแลทั้งสามโลก ดูแลทรัพย์สมบัติให้มีความอุดมสมบูรณ์ของทั้งสามโลก คือ โลกบาดาล โลกมนุษย์ และ โลกสวรรค์ 
This Naga called Phaya-Nak Krai-Phob Maharat is a King of Nagas who oversees to be fertile in the Water world Human world and Heavenly world 


องค์ปู่พญานาคราชจักรไกรภพมหาราช เป็นศิลปะปูนปั้นไทยประยุกต์ ลักษณะ 7 เศียร พ่นน้ำ ความสูงประมาณ 6.9  เมตร ความยาวประมาณ 19 เมตร งบประมาณก่อสร้างทั้งหมด 470,000 บาท / วังพญานาคราชองค์ปู่พญานาคราชจักรไกรภพมหาราช 
Phaya-Nak Krai-Phob Maharat King of Nagas Statue is an applied Thai stucco art with 7 heads, sprayed water, about 6.9 meters high. The length is about 19 meters. Total construction budget of 470,000 baht.


รูปเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 จาก 
Picture taken on March 8, 2017 from


ถ้านาคามณี เป็นถ้ำหินคริสตัลที่ได้นำมาจากทั่วโลกจากผู้มีจิตศรัทธา
Tham Naga Manee is the crystal cave has get the crystal from around the world from the devotee.

By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on : 


วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี Wat Phra Sri Rattana Mahathat in Lopburi Thailand.

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟลพบุรี สถาปัตยกรรมแบบขอมโบราณผสมกอธิกแบบฝรั่งเศส
Wat Phra Sri Rattana Mahathat is located in Muang district, Lopburi province Thailand. Located is opposite to Lopburi Railway Station. Antique Khmer art mixed with Gothic of France architecture.

 
วิหารหลวงสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นวิหารขนาดใหญ่ ประตูเป็นเหลี่ยมแบบไทย หน้าต่างเป็นศิลปะแบบโกธิคของฝรั่งเศส
Viharn Luang the royal hall built during the reign of The Great King Narai. A large hall with the door is a rectangular Thai Art. Window are Gothic art of France.พระอุโบสถมีขนาดใหญ่มาก เหลือแต่ผนังทั้ง 4 ด้าน กับกองพระพุทธรูปที่หักๆ 
Large chapel of 4 walls remained and the broken Buddha statues.
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ มีพระปรางค์องค์ใหญ่ที่สูงที่สุดในลพบุรี สร้างเป็นพุทธเจดีย์บรรจุพระพุทธรูปไว้เป็นจำนวนมาก องค์ปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงโบกปูนศิลปะละโว้ผสมอโยธยา / วิกิพีเดีย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
Wat Phra Sri Rattana Mahathat have the large pagoda at the highest in Lopburi city. Created to a Buddhist pagoda with contains a lot of Buddha statues inside. The pagoda is the laterite and cement covered with Khmer Art mixed Ayothaya Art.ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน ลพบุรี:
SEE, READ MORE about other places in Lopburi  province :

สถานีรถไฟลพบุรี ตั้งอยู่ที่ตัวเมืองลพบุรี อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทาง 132.81 กิโลเมตร 
Lopburi Railway Station is located in the city of Lopburi Thailand. It is 132.81 kilometers from Bangkok Railway Station.


By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :