วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย Mae Fah Luang University (MFU) in Chiang Rai Thailand.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 เพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
Mae Fah Luang University (MFU) is the Higher education institution in an autonomous government. Located at in Chiang Rai province, northern of Thailand.  An established on 25 September 1998 to commemorate HRH the Princess Royal Mother of the current King of Thailand. (Somdet Ya).  


เมื่อ 29 กรกฎาคม 2540 มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงราย ได้มีมติอนุมัติให้ใช้พื้นที่บริเวณดอยแง่ม จำนวน 4,997 ไร่ และ 25 กันยายน 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานที่ดินบริเวณไร่ม่อนดินแดง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ให้อีกประมาณ 700 ไร่ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

On July 29, 1997 a thoroughfare Cabinet meeting in Chiang Rai. Has approved the use of 4997 Rais of the area around Doi Ngam and on September 25, 1998 and King Rama 9, has also give the land in Raimon Din Daeng , Mea Suai district of Chiang Rai province, approximately 700 acres, to build Mae Fah Luang University.
มิถุนายน 2542 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับ 2 สาขา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ปัจจุบันประกอบด้วยสำนักวิชา 12 สำนัก เป็นมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา 1 หลักสูตร ปริญญาตรี 33 สาขา ปริญญาโท 26 สาขา ปริญญาเอก 15 สาขา โดยใช้ "ภาษาอังกฤษ" เป็นภาษากลางในการเรียนการสอน

On June 1999 has launched an accept students the first generation of university by opening two branches are the branch of Information Technology, Institute of Information Technology and the branch of Food Technology, Institute of Agricultural Technology. The currently, consists of 12 institutes, is the university with teaching associate degree 1 course. Bachelor 33 branches,  Master Degree 26 branches, Ph.D. Doctor of Philosophy 15 branches. By using "English" language as a medium of teaching and learning.ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ต้องอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยทุกคน เพื่อสร้างความคุ้นเคย และ การเรียนรู้ อยู่ร่วมกับบุคคลอื่น หอพักแยกเป็น หอพักชาย และ หอพักหญิง แสดงบัตรนักศึกษาก่อนเข้า - ออก ใน 1 ห้อง พักได้ 4 คน ห้องน้ำ 1 ห้อง และ เตียง โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ คนละ 1 ชุด ซึ่งเป็นโยบายของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
The university has determined to new students of 1st year class, everyone must to live dormitories in the university. To create a familiar and learning to live with others. Dormitories separate are male and female. Show a college student card before in - out. In the 1 room for 4 persons with 1 bathroom, bed, chair, table, wardrobe for each 1 set per person, of which is the policy of the Mae Fah Luang University.
เมื่อปี พ.ศ. 2548 "หนังสือพิมพ์ไทมส์" ในส่วนของ "Higher Education Supplement" ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก ของประเทศ และ ยังได้รับการลงคะแนนให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศไทย และ สวยที่สุดแห่งเอเชีย
In year 2005, "The Times" in the "Higher Education Supplement" has ranked as the world's leading universities of the country and has also been voted the most a beautiful of the University in the country and most of Asia.
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชปณิธาณอันแน่วแน่ที่จะ "ปลูกป่า สร้างคน" เพื่ออนุรักษ์ และ ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการธำรง ไว้ซึ่งประเพณี และ ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชิติพันธุ์ต่าง ๆ ในภาคเหนือ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนเชียงราย ที่ทรงใช้เป็นพระตำหนัก และ ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุงขึ้น นำความเจริญมายังจังหวัดเชียงราย และ ประเทศชาติ  เพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงใช้พระราชสมัญญา "แม่ฟ้าหลวง" เป็นชื่อมหาวิทยาลัย
Somdet Ya, HRH The Princess Royal Mother of The King of Thailand, A strong desire to " Reforestation, create people" to preserve and restoring the nature and  the environment. Improving the quality of life of disadvantaged citizens. To preserve a beautiful of the traditions and cultures of different ethnic in Northern of Thailand and top of the regional Khong River. She has an enormous benefits to the people of Chiang Rai. Her used the palace and an initiated the Doi Tung Development Project, to the brought the prosperity came into Chiang Rai province and the country. To commemorate HRH the Princess Royal Mother minister. So to use her name "Mae Fah Luang" to is a name of the University.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย ส.ว. ประกอบเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ เป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมีเลข ๘ และเลข ๙ ประกอบอยู่ด้วย โดยมีความหมายถึง เป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9 และ ได้อัญเชิญฉัตร 7 ชั้น มาเป็นเครื่องหมายประกอบพระเกียรติยศของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีดอกลำดวนและใบไม้ประดับ อันแสดงถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะสนองพระราชปณิธานปลูกป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน / รูปภาพ และ ข้อมูล จากวิกิพีเดีย  ตราประจำมหาวิทยาลัย 
King Rama 9 to a allowed to used the title "ส.ว." to constitute a symbol of Mae Fah Luang University. To honor of HRH the Princess Royal Mother minister and the prosperity of the the University. By the symbol with the consists the number ๘ or 8 and ๙ or 9 of Thai. The meaning is A Royal mother of two King Rama 8 and King Rama 9 and the tiered 7 layers to the mark of the honor of HRH the Princess Mother minister.  With Dok Lamduan or White cheesewood flower and leaves, represents to the commitment of the university to followed her wishes.


3 กุมภาพันธ์ 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พิธีเปิดศูนย์ภาษา และ วัฒนธรรมจีนสิรินธร และ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545 ซึ่งเป็นบัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัย / ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
February 3, 2547 His Majesty King Bhumibol Adulyadej King Rama 9 give to HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's is a represented his to opening ceremony Mae Fah Luang University. The opening of the Sirindhorn Chinese Language and Culture Center. And graduation ceremony to the graduates of Academic Year 2002 which they are the graduates of  first generation of the University.ศูนย์ภาษา และ วัฒนธรรมจีนสิรินธร ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลภายนอก คนละ 10 บาท
สาธารณรัฐประชาชนจีนสร้างศูนย์ภาษาจีน และ วัฒนธรรมสิรินธร ขึ้นในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นของขวัญให้กับประเทศไทย พร้อมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมจีน และ ตำราจีน อาคารลักษณะจีนแบบดั้งเดิม ที่มีสวน และ สระน้ำตรงกลางแบบซูโจว ใช้เวลาในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 7 เดือน คิดเป็นมูลค่าการก่อสร้าง ประมาณ 60 ล้านบาท 

The People's Republic of China built the Sirindhorn Chinese Language and Cultural Center on the campus as a gift to Thailand, equipping it with computers with Chinese programs and Chinese textbooks. The center is built to resemble a traditional Chinese house, complete with courtyards, gardens, and a pond in the center of Suzhou. Time to construction a total of seven months worth approximately 60 million baht for the construction.


** หมายเหตุ : เป็นรูปภาพเก่า เมื่อสมัยที่โทรศัพย์มีกล้องออกมาสู่ตลาดใหม่ๆ คุณภาพของภาพจึงไม่ค่อยดีนัก ฮ่าาา
Nots : Old pictures since the era at the mobile phone with a camera out, in the early of market so the picture quality are not well. lol. **


ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในเชียงราย :
See, Read more about other places in Chaing Rai Thailand :
วัดร่องขุ่น เชียงราย White Temple or Wat Rong Khun in Chiang Rai Thailand.
ศาลากลางเก่า ห้องสมุดรถไฟ สนามบินเก่า เชียงราย Old Town Hall, Train Library, Old Airport of Chiang Rai Thailand.
หอนาฬิกา ถนนคนเดิน เชียงราย Clock Tower, Night Street Market in Chiang Rai Thailand.ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :