วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อุทยานพระพิฆเนศ นครนายก Lord Ganesha Park in Nakhon Nayok Thailand.

อุทยานพระพิฆเนศ 2 ปาง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ณ.ปี พ.ศ. 2555) ตั้งอยู่ที่ ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก บนพื้นที่ 23 ไร่
Lord Ganesha Park with 2 postures, a largest in Thailand. (at year 2012) is located in Tambon Sarika, Muang district in Nakhon Nayok province Thailand. With 23 Rai area.
อุทยานพระพิฆเนศ เกิดจากแนวคิดของ "พระราชพิพัฒน์โกศล" หรือ "หลวงพ่อเณร" เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ โดยท่านได้รับการถวายที่ดินจำนวน 16 ไร่ จากลูกศิษย์ "หลวงพ่อภู" อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิน ย่านบางยี่เรือ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ดินล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ปัจจุบันนี้ขยายพื้นที่เป็น 23 ไร่ 
Lord Ganesha Park has caused by the idea of  "Phra Racha Phiphat Kosol" or "Luang Phor Nell (In Thai เณร or Nell is a novice)", who is a monk and is the abbot of Wat Sri Sudaram Wora Viharn in Bang Khun Non, Bangkok. He has been presented of land with 16 Rai from "Luang Phor Phu", who is the former abbot at Wat Weru Rachin in Bang Yee-Ruea, Bangkok. Which the land is surrounded with the natural. In the current had expanded area is 23 Rai.

** 1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร /1 rai = 1,600 square meters **
** 1 เส้น = 40 เมตร / 1 line = 40 m. **
** 1 วา = 2 เมตร / 1 wah = 2 m. **
เส้น 3 เส้นตามลักษณะของไศวะนิกาย 
The 3 lines as the manner of the Saiwa Nikai or Hindu Nikaya.
พระพิฆเนศองค์ใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 15 เมตร ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในทุกๆ ปี จะมีงานเทศกาล "คเณศจตุรถี" เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพิฆเนศ จะกระทำในวันแรม 4 ค่ำ เดือน 9 และวันแรม 4 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งถือว่าเป็นวันกำเนิดของพระพิฆเนศ เทศกาลนี้มีการจัดพิธีกรรมบูชา และ การเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วอินเดีย และ ทั่วโลก
The large Lord Ganesha  with a width of 9 meters and high 15 meters, which is considered the largest in Thailand. Every year will have the festival "Ganesha Chaturthi" is the festival a greatest of the worship of Lord Ganesha, is done in the waning moon fourth days of the nine lunar month and the waning moon fourth days of the 10th lunar month, which is the  birth day of Lord Ganesha. This festival is organized rituals to a worship and celebrations, especially throughout India and around the world.


พระพิฆเนศ มีมากถึง 108 ปาง แต่ปางที่นิยมในแบบของคนไทยจะมีเพียง เศียรเดียว สองตา อาจจะสวมมงกุฎ หรือ สวมชฎา หน้าผากอาจจะเป็นรูป จันทร์เสี้ยว หรือ เส้น 3 เส้นตามลักษณะของไศวะนิกาย
Lord Ganesh have more up to 108 postures but the posture is a popular for Thai people is only an one head and two eyes. May wear a crown, the forehead may be a crescent moon or the 3 lines as the manner of the Saiwa Nikai or Hindu Nikaya.งา จะมีเพียงงาเดียว คือ ข้างขวาเท่านั้น ส่วนงาข้างซ้าย นิยมทำ แบบหัก" กัน
Only right ivory, left ivory have a "deducted model" is most a popular to build.งวง ที่นิยมคือ หันงวงไปทางซ้าย และหยิบขนม บตะสะ (โมทกะ) จากถ้วยขนมที่ถืออยู่ในซ้ายมือ
Clary popular is clary turned to the left and pick the dessert Bata-Sa (Modak) from the cup is held in the left hand.

กร มีตั้งแต่ 2 ถึง 10 หรือมากกว่านั้น สัญลักษณ์ที่ถือ เช่น งาหัก ผลไม้ ขนมโมทกะ, ผลทับทิม ส่วนอาวุธมีมากมาย ขวาน, บ่วงบาศ, ดาบ, ตรีศูล ฯลฯ สิ่งอันเป็นมงคล เช่น สังข์, แก้วจินดามณี ฯลฯ
Hands have from 2 to 10 or more. Symbols that hold such as ivory deducted, fruit, Modak, pomegranate. There are many weapons such as an ax, lasso, a sword, a trident. etc... Things is an auspicious such as conch, glass diamond etc...

ต่อมา ท่านจึงสร้างตำหนักเทพ เพื่อประดิษฐานเทพหลายองค์ และ ทางอุทยานได้จัดสถานที่ให้สำหรับกราบไหว้บูชาองค์พระพิฆเนศประจำวันเกิดของตนเอง นอกจากนี้ยังมีหอมหาเทพสูงสุด ทั้ง 3 พระองค์ คือ พระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ ประดิษฐานอยุ่ด้านใน / คม ชัด ลึก 7 ก.ย 2555
Later, he built the deity hall for many the deities statues are enshrined and the park has a place for the people, who to worshiping Lord Ganesha for their birthday. Also have Hor Maha Thep or The Hall of 3 Deities of the highest, Brahma, Vishnu and Shiva are enshrined inside.

"พระราชพิพัฒน์โกศล" หรือ "หลวงพ่อเณร" เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ พระผู้สร้าง เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และ ห้องโถงเทพ, ขณะนี้อายุ 65 ปี/ คม ชัด ลึก 8 ก.ค 2553
 "Phra Racha Phiphat Kosol" or "Luang Phor Nell (In Thai เณร or Nell is a novice)", who is an important monk and is the abbot of Wat Sri Sudaram Wora Viharn in Bang Khun Non, Bangkok. The Creator Monk such as temple, school, hospital and deity hall, currently 65 years old.


รูปจาก Web-Pra.comนอกจากอุทยานพระพิฆเนศ นครนายก นี้แล้ว ยังมีพระพิฆเนศที่กำลังก่อสร้างที่ พุทธอุทยานมาฆบูชา นครนายก   ที่ท่านเป็นคนสร้างขึ้นในวาระครบรอบพุทธชยันตี 26,00 ปี แห่งการ "ตรัสรู้" ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ในปี พ.ศ.2555  ที่  อุทยานพระพิฆเนศองค์ยืน ฉะเชิงเทรา  พระพิฆเนศปางนอนที่ วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา 
In addition, This Lord Ganesha Park Nakhon Nayok, also are Ganesha under construction at Makha Bucha Buddhist Memorial Park in Nakhon Nayok , he has built in the occasion of the 2600th years of "Enlightenment" of Lord Buddha in year 2012. At Ganesha Park Khlong Khuean in Chachoengsao Thailand. , Standing posture and Ganesha Reclining in Wat Saman Rattanaram in Chachoengsao Thailand.ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในนครนายก  :

See, Read more about other places in Nakhon Nayok province :

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :