วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตาก Taksin Maharajanusorn Bridge Tak Thailand.

สะพานแขวนข้ามแม่น้ำปิง หรือ สะพานตากสินมหาราชานุสรณ์ หรือ สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 200 ปี
Rope Bridge across the Ping River or Taksin Maharajanusorn Bridge or the Rattanakosin Bridge 200 years. A bridge built to celabertion the 200 years old of Rattanakosin period of SIAM. สะพานตากสินมหาราชานุสรณ์ หรือ สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลพระเจ้าตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
Taksin Maharajanusorn Bridge or the Rattanakosin Bridge 200 years is located in front of the Taksin Shrine, Muang District, Tak Province Thailand.งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จะจัดขึ้นในวันเพ็ญ เดือนสิบสอง (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินทางจันทรคติ) ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
Loy Krathong Sai Festival 1000 Luminaries will be held on the twelfth lunar month (the 15th day of the twelfth lunar month on the lunar calendar) around November every year.


 สะพานตากสินมหาราชานุสรณ์ หรือ สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 700 ม. โดยบนสะพานมีระยะทางยาวประมาณ 400 เมตร

 Taksin Maharajanusorn Bridge or the Rattanakosin Bridge 200 years built in 1982 by Tak Provincial Administration Organization which size 2.50 meters a wide and 700 meters long, on the bridge is about 400 meters long. 
  

แม่น้ำปิง
Ping River.
ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน ตาก:
SEE, READ MORE about other places in Tak province :By KANYA  BOTAN

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on : 

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ปรางค์กู่ ชัยภูมิ Prang Ku in Chaiyaphum Thailand.

พระปรางค์กู่ เป็นโบราณสถาน ตั้งอยู่ที่ ถ.บรรณาการ บ้านหนองบัว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มีฐานสี่เหลี่ยมสร้างด้วยศิลาแลง วางซ้อนกันจากฐานถึงยอดซึ่งภายในบรรจุพระพุทธรูปดินเผา
Phra Prang Ku is a historic site is located at Banakan Road in Ban Nhong Bua, Nai Muang sub district, Muang district in Chaiyaphum province Thailand. A square base built of laterite are stacked from base to top which inside is a terracotta Buddha statue.


พระปรางค์กู่ เป็นปรางค์ศิลาแลง เชื่อกันว่าเป็นอโรยาศาล หรือ โรงพยาบาลในสมัยก่อน สร้างเมื่อ พ.ศ. 1724 - พ.ศ. 1763 หรือพุทธศตวรรษที่ 18 ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีหันหน้าและ มีประตูเข้าทางทิศตะวันออก มีกำแพงรูปสี่เหลี่ยม ล้อมรอบ
Phra Prang Ku is a laterite pagoda. Believed to maybe a hospital in the olden days. Built in the 18th century Buddhist in the reign of King Chaiworaman 7th. Pha Prang is facing with a door in East with the rectangular wall, enclosing.

ทับหลังที่กรอบประตู เป็นอิทธิพลศิลปะขอม สลักเป็นรูปไตรรัตนมหายาน มีความหมายถึง พระพุทธเจ้า ทรงมีความรู้การแพทย์ ทำให้ประชาชนมีความสุขและไม่มีโรค ภายในพระปรางค์กู่ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีเศียรเทวดาที่ทำการสร้างขึ้นมาใหม่
Lintel on the door frame is a Khmer art influence. Carved into shape the Buddha has medical knowledge to make people with a happiness and without disease. Within the Phra Prang There is a statue of Buddha which a deity head model, was rebuilt.


ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปรางค์มีสระน้ำยังคงสภาพสมบูรณ์
Northeast of Prang, there is a pond is still in perfect conditionการเดินทาง วัดปรางค์กู่ ปราสาทหนองกู่ ตั้งอยู่ที่ถนนบรรณาการ บ้านหนองบัว ตำบลในเมือง อำเถอเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 3 กิโลเมตร จากจังหวัดชัยภูมิมาตามทางหลวงหมายเลข 202 ประมาณ 1 กิโลเมตรจะมีทางแยกเลี้ยวขวาเข้าปรางค์กู่ตามทางหลวงหมายเลข 2158 เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยจะเห็นวัด (ศาสนสถาน)ชื่อว่าวัดปรางค์กู่
Wat Prang Ku is a historic site is located at Banakan Road in Ban Nhong Bua, Nai Muang sub district, Muang district in Chaiyaphum province Thailand. Away from the town about 3 kilometers.
แผนที่ GOOGLE MAP : วัดปรางค์กู่ Wat Pang Ku.งานประจำปีจะจัดขึ้นเมื่อตรงกับ ขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี โดยบริเวณที่จัดอยู่ ณ ลานกว้างรอบๆ องค์พระธาตุปรางค์กู่ ในงานจะมีทั้งมหรสพ แสง สี เสียง เครื่องเล่นต่างๆ เป็นต้น / วิกิพีเดีย ปรางค์กู่ จังหวัดชัยภูมิ
Annual festival will be held on the 13th - 15th of the 5th lunar month of every year. In area yard around the Phra Prang Ku with be entertainment, shops, music, etc.


ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน จังหวัดชัยภูมิ   :
SEE, READ MORE about other places in Chaiyaphum province : 
By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :