วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

วัดโพสพผลเจริญ (บ่อเต่า) ปทุมธานี Turtle Pond in Wat Phosop Phol Charean in Pathumthani Thailand.

วัดโพสพผลเจริญ ตั้งอยู่ที่ ถนน ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี บนเนื่อที่กว่า 32 ไร่ เป็นที่ราบลุ่มริมคลองหกวาสายล่าง และ ด้านหน้าวัดติดถนนลำลูกกา
Wat Phosop Phol Charean is located at Lam Luk Ka road, Khu Khot sub district in Lam Luk Ka district, Pathumthani province Thailand. Area over 32 Rai along Khlong Hok-wa a canal and the front is Lam Luk Ka Road.


สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2436 โดยนายขุ ตำบลฉุนและ ภรรยา เป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างจนเสร็จ แล้วตั้งชื่อว่า "วัดโพสพผลเจริญ" ได้รับพระราชทานวิสุงคสีมาครั้งหลัง เมื่อวันที่ 1 ก.ค. พ.ศ. 2517 กว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร ปัจจุบันมี พระพุทธศรีทศพล เป็นพระพุทธรูปประจำวัด ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ กว้าง 18 เมตร ยาว 34 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 แทนพระอุโบสถหลังเดิมที่สร้างไว้เมื่อ พ.ศ. 2440 ศาลาการเปรียญ กว้าง  39.80 เมตร ยาว 82.35  เมตร กุฏิสงฆ์ 12 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล 5 หลัง ฌาปนสถาน 1 หลัง /  ประวัติวัดโพสพผลเจริญ
Temple was built in the year 1893 by Mr. Ku Tambol Chun and wife on his land and called the temple name is "Wat Phosop Phol Charean" and got the Wisung-Khamsima on May 1, 1974 which of wide 6 meters and long 14 meters. Current have the Phra Phutta Sri-Thosaphol is a main Buddha statue of the temple, enshrined in the chapel size long 18 meters and wide 34 meters, which was built in 1974 replace to old chapel which was built in year 1897. Sermon hall of the temple with long 39.80 meters, wide 82.35 meters. Cubicle monk 12 houses. 5 charitable hall for activities and 1 crematorium.

** Wat are temples which have been endorsed by the state and have been granted (Wisung-Khamsima (วิสุงคามสีมา in Thai) is the land for establishing central hall or the chapel, which received from the King).  / From Wikipedia Wat. **


ศาลาการเปรียญ กว้าง  39.80 เมตร ยาว 82.35  เมตร 
Sermon hall of the temple with long 39.80 meters, wide 82.35 meters.


ศาลาบำเพ็ญกุศล มีพระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานอยู่ภายใน
Charitable hall for activity have the Buddha statues enshrined within.

ด้านหลังวัดเป็นคลองหกวาเป็น "เขตอภัยทานของวัด" นักท่องเที่ยวนิยมมาให้อาหารนก ปลาต่างๆ และคลองนี้ยังเป็นที่ทำกิจกรรมในวันสำคัญต่าง เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทงของทุกปีด้วย
Back of the temple is Hokwa a canal is "No catch any animals, area of the temple". Tourists like to feeding birds and fishes which many kind of fishes in this canal. Also this canal is important for do activities in important days such as Songkran Day, Loy Krathong Day of the year.
เขตกุฏิสงฆ์ โดดเด่นด้วยรั้วที่ทำเป็นรูป "โกศเก็บกระดูก" และ มีถนนเล็กๆ สำหรับให้ชาวบ้านเดินผ่านวัดได้
Cubicle monk area is fence with feature of the "Urn Bone" model, around the cubicle monk area and a small street for the local people to walk pass the temple.

ด้านหน้าวัดที่ติดกับถนนลำลูกกามีบ่อเต่า เป็นที่อาศัยของเต่าจำนวนมาก ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้วัด และ ทำให้คนรู้จักวัดมากขึ้นด้วย นักท่องเที่ยวนิยมมาให้อาหารเต่า ซึ่งทางวัดจัดขายตระกร้าละ 10 บาท มี กล้วย แตงกวา ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง เป็นผักปลอดสารพิษ
Front of the temple is Lam Luk Ka Road have a turtle pond is a home of many turtles which established a reputation to the temple and make the people know about this temple more. Tourists like to feeding turtles which the temple sale organic vegetables for 10 baht per a basket such as banana, cucumber, long bean, morning glory.พาเพื่อนชาวรัสเชียมาเที่ยวให้อาหารเต่า
My Russian friend.


ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน ปทุมธานี :
SEE, READ MORE about other places in Pathumthani province :

By Kanya Botan : 
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และติดตามเราได้ที่
Thank You and Followed me on :


วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี Wat Pamafai in Prachinburi Thailand.

วัดป่ามะไฟ ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เดิมชื่อ "วัดอุดมผล" ชาวบ้านเรียก "วัดนอก" ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2487 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดป่ามะไฟ" เพราะมีต้นมะไฟเยอะ
Wat Pamafai is located at Khok Mai Lai subdistrict, Mueang district in Prachinburi province Thailand. Formerly name was "Wat Udomphol" local people called "Wat Noak" later around year 1944 was changed the name to "Wat Pamafai" because this area have a lot of Mafai trees.


วัดป่ามะไฟ เป็น1 ใน 7 วัดที่ได้รับเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีตามมติมหาเถรสมาคม และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ปี 2552 ประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ 5 (มหานิกาย) มติ มส. 11/2547 โดยมีพระครูภาวนาธรรมธารี อายุ 54 ปี พรรษา 29 วิทยฐานะ น.ธ. เอก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ มีศาลาปฏิบัติธรรม 2 หลัง และ อาคารที่พัก 2 หลัง รองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ 300 คน 
Wat Pamafai is 1 of 7 temples are the practices meditation place of Prachinburi province has approved by the Supreme Sangha Council and Excellence the practice meditation 5th place of year 2009 of Prachinburi province. By Phra Kru Phaowana Thamtaree an age 54 years, 29 years of monk with academic standing theologian Doctoral, current he is vice a primate Muang Prachinburi and an abbot of Wat Pamafai. Have 2 meditation halls and living room of 2 building, can accommodate who want to do meditation for 300 people.วัดป่ามะไฟ ได้รับรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ในวันที่ 6 มิ.ย.2558 มีลักษณะเป็นสีทอง มีขึ้นภายใต้แนวคิดว่า เสาอโศกเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าเป็น "เสาหลักของพระพุทธศาสนา" ปัจจุบัน พิธีประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม จัดขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในช่วงงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ของทุก ๆ ปี โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน 
Wat Pamafai was awarded "Ashoka pillars of moral leadership" on June 6, 2015. It is a golden pillar under the concept, Ashoka pillar is a sign of the prosperity of the Buddhism. And those who do beneficial to Buddhism so was called. "Pillars of Buddhism". The current the award ceremony held at the Center for Promotion of Buddhism is located at Namai subdistrict, Mueang district in Pathumtani province Thailand. In Visakha Bucha Festival of every year with Her Royal Highness Princess Soamsavali came to be The President.

"เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" โดยจำลองแบบย่อส่วนเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชจากประเทศอินเดีย ที่พระองค์ได้สร้างถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และระบุถึงสถานที่ตั้งสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งหัวสิงห์เป็นสัญลักษณ์ถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่องอาจดั่งราชสีห์และแผ่ไปไกลดุจเสียงคำรามของราชสีห์
 "Ashoka pillar of moral leadership" by simulating scale down of a monolithic of Ashoka the Great of India. He has built dedicated as a Buddhist altar unto the Lord Buddha. And specifies the important location of Buddhism. The lion head as a symbol as the preaching of the Lord Buddha. The bravado like a lion and far-reaching as the roar of a lion.ด้านบนของมณฑปพระอสิติธาตุ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรุปประจำมณฑป อาคารด้านข้างเป็นที่ประดิษฐานของพระสยามเทวาธิราช เป็นเทวรูปประทับยืนทรงเครื่องกษัตริยาธิราช พระบรมสารีริกธาตุต่างๆ และ พระพุทธรูปในปางต่างๆ
Top of Mondop Phra Asitithat Hall is enshrined a main Buddha statue of the Mondop. The building next is enshrined of the statue Phra Siam Thewa-Thirat an idow is  standing wear dress King. Various Buddha relics and statues of Buddha in various postures.ด้านล่างของมณฑปพระอสิติธาตุ  เป็นห้องทำกิจกรรมต่างๆ เช่น อบรมผู้ที่เข้ามาปฏิบัตธะรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ พร้อมทำเนียบ "พระสังฆราช" บนผนัง (อ่าน รายนามพระสังฆราช )
Inside under ground of Mondop Phra Asitithat Hall is activity room such as chanting, meditation and list of Patriarchs of Thailand, on the wall. 

รางวัลที่พระครูภาวนาธรรมธารี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ เคยได้รับ
- รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สาขาส่งเสริมการปฏิบัติธรรม (เสมาธรรมจักร)  ประจำปี พ.ศ. 2549
- รางวัล สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. 2552
- รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ (ด้านศาสนา) ประจำปี พ.ศ. 2554
- รางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558
 Awards for Phra Kru Phaowana Thamtaree is present abbot of Wat Pamafai has ever been.
- Benefits to the Buddhism, branch promoting the practices (SEMA Thammachak) Award of the year 2006.
- Bureau practices meditation to excellence of province to Commemoration of King Award of the year 2009.
- Benefits to The Ministry of Culture of the country (the religion) Award of the year 2011.
- Ashoka pillars of moral leadership of the National Buddhism Award of the year  2015.


พระพุทธรูปที่หุ้มด้วยทองคำแท้ทั้งองค์
A statue of Buddha covered with real gold.
มณฑปพระอุปคุต
Mondop of Upagupta.  Read more : Wikipedia
สถูป หลวงพ่อเส็ง อดีตเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ
Pagoda of Luang Phor Seng a monk who was abbot of temple.


วัดป่ามะไฟ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ  600 ปีที่แล้ว จากหลักฐานที่พบกำแพงวิหาร และ ชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายเหมือนพระพุทธรูปที่วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง เอกสารทางราชการประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2368
Wat Pamafai was assumed built about 600 years ago. From evidence found the chapel wall and parts of a sandstone Buddha statue look like at Wat Phutthaisawan in Ayutthaya province which was built in the reign of U Thong King.
พระอุโบสถที่มีศิลปะปูนปั้น และ แกะสลักที่งดงาม รอบกำแพงด้านในมีรูปปั้นพระพุทธเจ้า ตั้งรายรอบรอบพระอุโบสถ 25 พระองค์ และ จะมีพิธีเททองหล่อพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 28 พระองค์ 
The chapel have a beautiful stucco and carvings of Thai Art Design. At the walls inside of the chapel area have 25 statues of Buddha and will be a ceremony pouring to cast of 3 Buddha statues on Sunday October 16, 2016, a total 28 statues of Buddha.
ปี พ.ศ. 2489 หลวงพ่อเส็ง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส จึงเริ่มพัฒนาวัด และ ทางวัดก็พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น สร้างพระอุโบสถ วิหาร มณฑปพระอสิติธาตุ ศาลาการเปรียญ ทั้งนี้ยังได้รับเลือกจากกรมการศาสนาให้เป็น วัดพัฒนาตัวอย่าง ปี 2520 และ วัดพัฒนาดีเด่น ปี 2523
Year 1946 Luang Phor Seng is monk has appointed to an abbot of temple so he began to the development and the temple has continuous development such as build the chapel, Viharn, Mondop Phra Asitithat Hall, sermon hall. Also was selected by the Department of Religious Affairs to the temple developed the samples award in 1977 and  Excellent Development Temple Award of year 1980.วิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ภายในประดิษฐานรูปปั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) รอยพระพุทธบาทจำลอง และ รูปปั้นพระมหากัจจายนะ หรือ พระสังกัจจายน์ หรือ พระสังกระจาย
Viharn Somdej Toh Prom Rangsi inside is enshrined of a statue Somdej Toh Prom Rangsi important monk of SIAM, Footprint model and a statue of Katyayana (Buddhist) in Thai called Phra Maha Katchaina (Thai : พระมหากัจจายนะ).
หอระฆังวัดป่ามะไฟ 
The bell tower of Wat Pamafai.


บริเวณภายในวัดปกคลุมด้วยต้นไม้สูงใหญ่ และจัดแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ น้ำพุ น้ำตก รูปปั้นตุ๊กตาน่ารักๆ ต่างๆ
The area of the temple covered with tall trees and also decorated with flowers, trees, fountains, small waterfalls, many lovely statues dolls.


ข้อมูลอ่านเพิ่ม Info :  Wat Pamafai  พระมหากัจจายนะ


ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในปราจีนบุรี  :
See, Read more about other places in Prachinburi province : 


By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :