วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

นาคูหา แพร่ Nakhuha Temple in Phrae Thailand.

วัดนาคูหา ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ต. สวนเขื่อน อ. เมือง จ. แพร่ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งเด่นอยู่กลางทุ่งนา มีสะพานไม่ไผ่ทอดผ่านท้องไร่ท้องนา Wat Nakhuha a temple is located at Moo 5, Suan Khuean Subdistrict, Muang District, Phrae Province Thailand. Also with a larg Buddha image in the middle of the field. There is a bamboo bridge connected through rice fields.
วัดนาคูหา เป็นวัดในหมู่บ้านบ้านนาคูหาที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติบริสุทธิ์ ถือเป็นแหล่งโอโซนยอดเยี่ยม ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 7 ของประเทศไทย 
Wat Nakhuha is a temple in Ban Na Khuha village located in the midst of mountains and pure nature. It is an excellent source of ozone which is ranked 1 in 7 in Thailand.พระเจ้าต๋นหลวง เป็นพระพุทธรูปองค์เดียวในไทยที่พระหัตถ์ถือลูกสมอ และต้องขอพรด้วยลูกสมอ ขอพรในเรื่องของสุขภาพ ซึ่งลูกสมอนี้ก็มีขึ้นทั่วไปในหมู่บ้าน 
Phra Chao Ton Luang is the only Buddha image in Thailand that whose hand holds with the Luk Samor the local fruit (Chebulic Myrobalans). And make a wish with in matters of health. Which the Luk Samor the local fruit is common in the village.


มีสะพานไม้ไผ่ทอดผ่านทุ่งนาไปยังถ้ำผาสิงห์ ซึ่งเราไม่ได้เดินขึ้นไป เนื่องจากเข่าได้รับการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่าขวาขาดค่ะ (วันนี้วันที่ 15/3/2563)
There is a bamboo bridge leading through rice fields to Tham Pha Sing Cave. Which we did not walk up, Because the knee was injured, the anterior cruciate ligament, the right knee was broken. (Today is 15/3/2020)
หมู่บ้านนาคูหา ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้ถนนหมายเลข 1024
Nak้huha Village Located about 25 kilometers from Phrae city, use road number 1024.
ภายในวิหารมีพระประธานและพระพุทฑรูปต่างๆประดิษฐานอยู่ มีศิลปะแบบพื้นบ้านล้านนา 
Inside the chapel, there are various Buddha images and is a traditional Lanna Art.
บ่อเตา ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัด สาหร่ายเตา เป็นสาหร่ายน้ำจืดสีเขียวในสกุล Spirogyra อยู่ในแหล่งน้ำนิ่งหรือน้ำไหลเอื่อยๆ พบในธรรมชาติตามแหล่งน้ำสะอาด พบมากในฤดูฝน มีลักษณะเป็นเส้นยาวเมือกลื่น  มีธาตุเหล็กสูงซึ่งเป็นคุณค่าทางโภชนาการ 
Tao algae are green algae belonging to the genus Spirogyra, Found in nature in clean water sources in sluggish water. Most commonly found in the rainy season.  It is high in iron which is a nutritional value.

คลิป Clip : 


วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563

สวนดอกเบญจมาศ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี Chrysanthemum Garden Thailand.

สวนดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่น ณ ทุ่งสวรรค์ปทุมเจดีย์ ในวัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เข้าชมฟรีตลอดเดือนมกราคม พ.ศ 2563 เวลา 06.00 น. - 18.00 น. Chrysanthemum Garden in Wat Phra Dhammakaya a temple in Pathumthani province Thailand. Free admission throughout January 2020, 6:00 am - 6:00 pm.

วัดพระธรรมกายเป็นพุทธสถาน เพื่อเป็นการเคารพสถานที่ เราจึงควรแต่งกายสุภาพและควรสำรวมด้วยการไม่ถ่ายภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น พรีเวดดิ้งแต่งงาน หรือทำท่าทางเล่นแปลกๆ เป็นต้น
Wat Phra Dhammakaya is a temple so should dress politely and do not take inappropriate photos such as pre-wedding or doing strange gestures.

ทุ่งดอกไม้ ดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่น สำหรับนำไปบูชาพระรัตนตรัย และโปรยต้อนรับพระธรรมยาตรา โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8 ระหว่างวันที่ 2-31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
All this flower In order to worship the Lord Buddha and for be sprinkle the time when the monks walk in procession. This is the 8th year between 2-31 January 2020.


ดอกเบญจมาศ เรียกว่า "ดอกเบญจทรัพย์" หมายถึงทรัพย์ 5 ประการได้แก่ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ
Chrysanthemum is called as "Benjasup or Chrysanthemum Treasures" means 5 treasures which are Good shape treasure,  Wealth, Virtue treasure, Treasure idea And treasure nirvana.


เจ้าหน้าที่กำลังเก็บดอกไม้เพื่อนำไปใช้ในโครงการธรรมยาตรา 
แปลงเพาะพันธุ์ต้นกล้า Seedling breeding plots.ดอกบานชื่น เรียกว่า "ดอกทรัพย์บานชื่น" ความหมายเพื่อมุ่งหมายอวยพรให้สาธุชน เจริญรุ่งเรืองด้วยโลกียทรัพย์ อันเป็นทรัพย์ภายนอกทางโลก และอริยทรัพย์ หรือทรัพย์ภายในทางธรรม / ข้อมูลจาก ข่าวประชาสัมพันธ์
Zinnia called as " Sup Ban-Chein or Zinnia Treasures" meaning for the sake of blessing the virtuous people Prosperity in both secular and religious.