วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563

สวนดอกเบญจมาศ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี Chrysanthemum Garden Thailand.

สวนดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่น ณ ทุ่งสวรรค์ปทุมเจดีย์ ในวัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เข้าชมฟรีตลอดเดือนมกราคม พ.ศ 2563 เวลา 06.00 น. - 18.00 น. Chrysanthemum Garden in Wat Phra Dhammakaya a temple in Pathumthani province Thailand. Free admission throughout January 2020, 6:00 am - 6:00 pm.

วัดพระธรรมกายเป็นพุทธสถาน เพื่อเป็นการเคารพสถานที่ เราจึงควรแต่งกายสุภาพและควรสำรวมด้วยการไม่ถ่ายภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น พรีเวดดิ้งแต่งงาน หรือทำท่าทางเล่นแปลกๆ เป็นต้น
Wat Phra Dhammakaya is a temple so should dress politely and do not take inappropriate photos such as pre-wedding or doing strange gestures.

ทุ่งดอกไม้ ดอกเบญจทรัพย์และดอกทรัพย์บานชื่น สำหรับนำไปบูชาพระรัตนตรัย และโปรยต้อนรับพระธรรมยาตรา โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8 ระหว่างวันที่ 2-31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
All this flower In order to worship the Lord Buddha and for be sprinkle the time when the monks walk in procession. This is the 8th year between 2-31 January 2020.


ดอกเบญจมาศ เรียกว่า "ดอกเบญจทรัพย์" หมายถึงทรัพย์ 5 ประการได้แก่ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ
Chrysanthemum is called as "Benjasup or Chrysanthemum Treasures" means 5 treasures which are Good shape treasure,  Wealth, Virtue treasure, Treasure idea And treasure nirvana.


เจ้าหน้าที่กำลังเก็บดอกไม้เพื่อนำไปใช้ในโครงการธรรมยาตรา 
แปลงเพาะพันธุ์ต้นกล้า Seedling breeding plots.ดอกบานชื่น เรียกว่า "ดอกทรัพย์บานชื่น" ความหมายเพื่อมุ่งหมายอวยพรให้สาธุชน เจริญรุ่งเรืองด้วยโลกียทรัพย์ อันเป็นทรัพย์ภายนอกทางโลก และอริยทรัพย์ หรือทรัพย์ภายในทางธรรม / ข้อมูลจาก ข่าวประชาสัมพันธ์
Zinnia called as " Sup Ban-Chein or Zinnia Treasures" meaning for the sake of blessing the virtuous people Prosperity in both secular and religious.


วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563

วัดพระพุทธบาทผาหนาม ลำพุน Wat Phra Phutthabat Pha Nam Lamphun Thailand.

วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตั้งอยู่ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีจุดชมวิว 360 องศาฯ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก Wat Phra Phutthabat Pha Nam is located at Li District, Lamphun Province Thailand. With a 360-degree viewpoint, is a sunrise and the sunset viewpoint.ในทุกวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี จะมีประเพณีเปลี่ยนผ้าห่อสรีระซึ่งมีผู้คนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
On 3rd of March each year is a tradition of the temple


วัดพระพุทธบาทผาหนาม เป็นปูชนียสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอลี้ ตัววัดตั้งอยู่ด้านล่างของดอยจะมีรูปปั้นของครูบาอภิชัยขาวปีขนาดใหญ่เป็นจุดเด่น ซึ่งภายในหอปราสาทได้เก็บสรีระสังขารของท่านไว้ในโลงแก้ว 
Wat Phra Phutthabat Pha Nam is another important sanctuary of the Li District. The temple is located at the bottom of the mountain, with a large statue of monks is Kru-Ba Aphichai Khao-Pe is his name which his body is inside of the building.


องค์พระธาตุที่ตั้งอยู่บนยอดดอย 2 องค์ คือ พระธาตุทอง และพระธาตุขาว ยอดดอยผาหนาม มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 500 กว่าเมตร มีถนนรถขึ้นไปยังบนยอดดอยอยู่ด้านหลังของวัด และถ้าจะเดินขึ้นยอดดอยมีบันไดจำนวน 423 ขั้น 
There are 2 pagodas of Golden and white on top the mountain with an altitude of 500 meters above sea level. There is a car road up to the top of the mountain behind the temple and if walking up to the top of the mountain there are 423 stairs.

พระธาตุทอง และพระธาตุขาว มีสะพานเดินเชื่อมถึงกันมีทางลาดสำหรับรถเข็นอย่างสะดวกสบายค่ะ มีจุดชมวิว 360 องศาฯ เป็นอีกหนึ่ง UNSEEN อันซีนที่สามารถชมวิวเมืองลี้ได้ทั้งเมือง
Between 2 pagodas with connecting bridges and ramps for wheelchairs comfortably. There is 360-degree viewpoint, is an UNSEEN which can see the whole of Li city.
 จุดชมวิวเมืองลี้ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก ในฤดูหนาวนักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมทะเลหมอกในยามเช้า
Li City View Point is a viewpoint of the sunrise and the sunset. In the cold season, tourists go up to see the sea of mist in the morning.
ขอบคุณและติดตามได้ที่