วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ปทุมธานี The National Memorial in Pathumthani Thailand.

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ปากทางลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
The National Memorial is located at Ku-Kot subdistrict in Lamlukka district, Pathumthani province Thailand. Open daily at 9.00 - 15.00 hrs. Except public holidays.


อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สร้างโดยการนำของพลเอก สายหยุด เกิดผล ผู้บัญชาการทหารสูงสุดขณะนั้น คิดที่จะสร้างอาคารอนุสรณ์วีรชนแห่งชาติ ผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ และจารึกนามผู้กล้าหาญเหล่านี้ไว้ให้สถิตถาวรสืบไป และ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
The National Memorial was built by the leadership of Gen Saiyud Keadphon the commander in chief, Royal Thai Army at that time which the idea to build the National Memorial Building to honor the heroes commemorate those who sacrificed their lives in defending their beloved country, Thailand and to record their names in succinct inscription for good and It is a part of the celebration to Sompoch Rattanakosin 200 years.เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้ใช้พื้นที่บริเวณ สามเหลี่ยมดอนเมือง ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต บรรจบกับถนนพหลโยธิน พื้นที่ 38 ไร่ 1 งาน 97ตารางวา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ เป็นสถานที่จัดสร้างอนุสรณ์วีรชนแห่งชาติ ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม /  ประวัติ
On June 29, 1982 the Council of Ministers approved the use of the area at Don Muang triangle between the Vibhavadi Rangsit Road and Phaholyothin Road converge. An area more than 38 Rais. Which under care by the Royal Thai Air Force for be a place to build the national memorial. Currently under the responsibility of the Division of of History and Military Museum. National Defense Studies Institute Royal Thai Armed Forces Headquarters. Ministry of Defense of Thailand.ติดต่อที่ตู้ประชาสัมพันธ์ก่อน เจ้าหน้าที่จะประสานงานบอกไปยังเจ้าหน้าที่ด้านใน แล้วให้เราเดินไปยังบริเวณพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในอาคารประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รอรับอยู่ที่นั่น
Contact the public relations room before, Staff will coordinate to the staff inside. Then tell me to walk to the statue of King Rama 5 in the Military History and Museum Building. Which a staff waiting me there. อาคารประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร เป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมสูง 5 ชั้น ลักษณะคล้ายป้อมค่ายหอรบสมัยโบราณ 
Military History and Museum Building is an octagon-shaped building with 5-storey similar to an ancient fortress.  พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งแกะสลักจากหินอ่อนขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง หินอ่อนสีขาว (ไว้ท์คาราร่า) ที่ดีที่สุดในโลกจากประเทศอิตาลี ค่าใช้จ่ายประมาณ 3 ล้านบาท อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ หน้าอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2537 /  พระบรมรูป ร. 5
The statue of King Rama 5 in the life-size-and-a-half, carved from white carrera marble of Italy is the best in the world, with costs about 3 million baht. Invited to enshrined in front the Military History and Museum Building on Monday, June 20, 1994.
ชั้นแรก เป็นนิทรรศการหมุนเวียน และ การจัดแสดงการเข้าร่วมสงครามของกองทัพไทย 5 เหตุการณ์ คือ 
First Floor : Exhibition Hall and the model displays of five battles in which Thai military took part :


สงครามโลกครั้งที่ 1 รูปปั้นจำลองอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 จุดเด่นของเหตุการณ์ เป็นภาพวาดรัชกาลที่ 6 ที่ทรงเครื่องมหาพิชัยยุทธ
 World War I, Thai troops marched through The Arc de Triomphe in Paris after the war finished in 1919.


ครุฑ ประดับหัวเรือรบหลวงสุโขทัย แกะสลักจากไม้ 
Garuda decorated the HTMS Sukhothai Carved from wood.สงครามอินโดจีนไทย – ฝรั่งเศส หุ่นจำลองที่ทหารเรือไทยที่เกาะช้าง เรือหลวงธนบุรี สามารถจมเรือรบลามอตต์ปิเกต์ ของฝรั่งเศส 
Indochina War, Thailand - French, the models of Navy of Thailand at Koh Chang island which HTMS Thonburi can ruin the ship of France, on 17 January 1941.


สงครามมหาเอเชียบูรพา วีรกรรมที่อ่าวมะนาว จ.ประจวบคิรีขันธ์ ต่อสู้กับมหาอำนาจญี่ปุ่น ที่ต้องการใช้ประเทศไทย เป็นทางผ่านของกองทัพ เพื่อเข้าไปสู่ประเทศพม่า 
Great East Asia War, Heroism at Ao Manao Bay in Prachuap Khiri Khan province which Japan troops want to use Thailand be the passageways of troops go to Myanmar. The 5th Wing resisting Japanese military force which was landing at Prachuap Khiri Khan, on 8 December 1941.สงครามเกาหลี มีการจำลองสถานที่การตั้งมั่นอยู่บนเทือกเขาพอร์คชอป ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นของประเทศเกาหลี และ ได้รับการยกย่องโดยประเทศเกาหลีที่สร้างอนุสาวรีย์ให้กับทหารไทย
 Korean War, The replica of the battle on Pork Chop Hill amid the cold of Korea and has been honored by Korean which built a monument to the  Thai Military. Pork Chop Hill Battle, on 1 November 1952. สงครามเวียดนาม การจำลองเหตุการณ์ภูมิประเทศในป่าชื้น จากที่รัฐบาลไทยได้รับหนังสือขอความช่วยเหลือจากสาธารณรัฐเวียดนาม คณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณรัฐเวียดนาม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 / ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์ทหารไทย
 Vietnam War, The replica of landscape in the forest moist. The government of Thailand has got the requested assistance from the Republic of Vietnam. The Cabinet has voted to provide assistance to the Republic of Vietnam on July 21, 1964. Phuoc Tho Battle, on 20 December 1967.
ชั้นที่ 2 เป็นห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย เป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549 และมีพระชนม พรรษา 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550 เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการทหารและกองทัพไทย จุดเด่นสำคัญ คือ ฉลองพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งได้พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้ กองบัญชาการกองทัพไทยยืมจัดแสดงถือว่าเป็นวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่ล้ำค่าที่สุด / ห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย
Second Floor : The Honourable Museum of the Head of the Royal Thai Armed Forces. On the auspicious occasion of the 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne in 2006 and His majesty’s 80th Birthday Anniversary in 2007, the Royal Thai Armed Forces organized various kinds of activity to celebrate the glorious moment. As part of these activities, the Supreme Commander initiated the Honourable Museum of the Head of the Royal Thai Armed Forces at the National Memorial in order to express the loyalty to His Majesty the King’s loving kindness conferring to the soldiers and the Royal Thai Armed Forces. This museum features the King’s biography (from 1927 up to the present time), royal activities on military affairs, and royal belongings including military clothing and decorations. / The National Memorialเรือพระที่นั่งนารายณ์ ทรงสุบรรณ 
Narai Song Suban HM Rama IX.


พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และ พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ ตั้งอยู่ที่บนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทย / จากวิกิพีเดีย อำเภอจอมทอง
Phra Maha Dhatu Nabhamethanidol and Nabhapolbhumisiri (The Great Holy Relics Pagoda Nabhamethanidol and Nabhapolbhumisiri) is located at the top of Doi Inthanon in Chiang Mai Province. Built by the Royal Air Force with the population of Thailand.


คทาจอมพล และ พระคทาองค์จอมทัพไทย สร้างโดยกองทัพไทย ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2539 ด้วยทองคำบริสุทธิ์หนัก 50 บาท ส่วนยอดพระคทาเป็นรูปช้างเอราวัณ 4 เศียร / พระคทาจอมทัพไทย องค์ที่ ๕
Chom Phon Baton and Royal Baton of Commander-in-Chief Thailand. Built by Royal Thai Army on September  21,1996 of pure gold weighing 50 baht. The top of the Baton is a four-headed Erawan elephant.
ชั้นที่ 3 จัดแสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย 14 เหตุการณ์  โดยใช้การย่อส่วนให้มีขนาดเล็ก และ จำลองภูมิประเทศ ของเหตุการณ์นั้นๆ ผู้เข้าชมสามารถเดินชมด้วยตัวเอง มีคำอธิบายบนแผ่นทองเหลือง มีแสงประกอบ มีเสียงอธิบาย 14 เหตุการณ์ โดยใช้การกดปุ่ม มีทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ /  วีรกรรมบุคคลสำคัญ 14 เหตุการณ์
Third Floor : Fourteen heroic events and brave deeds in the Thai
history are model-displayed according to the Thai well-known figures such as Queen Somdej Phra Suriyothai, King Naresuan the Great, Thao Suranari, The Thai Youth Army etc. Visitors can walk by yourself. A description on the brass plate with accompanying light and sound for 14 events described by the press of a button. Both of Thai language and English language.

ชั้นที่ 4 จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง ที่ทำจากไฟเบอร์กลาส วิวัฒนาการเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบ
เครื่องหมายยศ และส่วนประกอบของเครื่องแบบทหาร ตำรวจสมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จนถึงสมัยปัจจุบัน รวมทั้งหมด 15 หุ่น
Fourth Floor : Show 15 Wax statues are made of fiberglass. Uniforms’ insignias, and their accessories of Military and Police are displayed according to their respective periods, from Pre-Sukhothai, Sukhothai, Ayutthaya, Early Rattanakosin up to the present time.


แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลและชั้นต่างๆ และ เครื่องหมายยศของทหารและตำรวจ ประกอบด้วย เครื่องหมายยศ เข็มหรือเครื่องหมายที่แสดงถึงการผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ และเข็มหรือเครื่องหมายที่แสดงความสามารถ
Royal insignias and accessories of Military and Police to represents has trained in various courses And a needle or insignias a represents the ability.


หุ่นเครื่องแบบเต็มยศนายทหาร และนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่  โดยเน้น 4 หุ่นสำคัญ ถือว่าเป็นพระบิดา หรือตัวแทนของแต่ละเหล่าทัพ ฝั่งซ้าย คือ จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช (เสื้อขาว) และ  พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) ฝั่งขวา คือ จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ  ฤทธาคนี (เสื้อน้ำเงิน) และ พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล (เจียม ลิมปิชาติ) / วิวัฒนาการเครื่องแบบ
Four important statues are agents of each Royal Armed of Thailand are Royal Thai Army, Royal Thai Navy, Royal Thai Air Force and Royal Thai Police.


อาคารประกอบพิธี เป็นอาคารชั้นเดียว หลังคาทรงไทย ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีสำคัญของประเทศ เช่น วันกองทัพไทย (18 ม.ค.) วันทหารผ่านศึก (3 ก.พ.) วันทำบุญดินสมรภูมิ (9 เม.ย.) วันรำลึกวีรชนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ (2 ก.ค.) เพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่ดวงพระวิญญาณ บุรพกษัตริย์ และดวงวิญญาณวีรชนที่ได้สละชีวิตเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทย /  ข้อมูลอาคารประกอบพิธี
The Ceremonial Building as a one- storey building with Thai-style rooftop, it is used notably for some national ceremonies and the religious functions thereof such as Thai Arms Forces Day. (18 January). The Thai Veterans Day (3 February). Merit Ceremony Battlefields Soil Day (9 April). Heroes Remembrance National Memorial Day (2 July). To dedicate merit unto all the souls, both the Kings and souls of Heroes who have sacrificed to preserve land of Thailand.


 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า "อนุสรณ์สถานแห่งชาติ" เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2526 ต่อมาทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 เวลา 16.30 น. และ ทรงเสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 เวลา 16.30 น. 
On March 25, 1983 His Majesty the King Rama 9 graciously bestowed the name of this place. "The National Memorial". Later, He  graciously presided over the foundation stone laying ceremony on July 20, 1983 at 16:30 hrs. And on 2 July 1994 at 4.30 pm. Their Majesties the King and the Queen graciously presided over the opening ceremony of the National Memorial.พระบรมสารีริกธาตุ
Buddha relics.
สยามานุสสติ เป็นคำโคลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2461 และได้พระราชทานแก่ทหารอาสาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
The Royal Literary Work of King Rama 6 at Chitrada Rahothan Palace on April 27,1918 has graciously to volunteer soldiers of World War 1. "What stands if Freedom fall? Who dies if England live?" / สยามานุสสติ


ดินสมรภูมิ 10 แห่ง ถือเป็นตัวแทนผู้กล้าหาญที่ไม่ทราบนาม ตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เนื่องจากยังไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน / ดินสมรภูมิ ๑๐ แห่ง
10 Battlefields Soil is representing the braves who do not know the name. Since the Sukhothai period to Prior World War 1, because in that time still have no the recorded as evidenced.
พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช 9 พระองค์ พระรูปครึ่งพระองค์ ขนาดเท่าพระองค์จริง หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์รมดำ ประดิษฐานอยู่บนแท่นหินแกรนิตสีดำ ขนาด 1.20 เมตร กว้าง 0.35 เมตร สร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2536 / พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์
 9 Statues of the Great Kings, half statue of real size. Made from metal bronze, glazed black are enshrined on a black granite base sizes 1.20 meters and wide 0.35 meters. Since on Tuesday, November 23, 1993.กระจกสลับสี แสดงภาพเหรียญกล้าหาญ ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมแพรแถบ ประดับบนบานกระจก ทั้ง 2 ด้าน ด้านละ  8 ภาพ / กระจกสลับสี แสดงภาพเหรียญกล้าหาญ
The Royal Awards and Decorations is the royal insignias about the courage with silk ribbon, decoration on glass both 2 sides of 8 pictures.


โต๊ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย เปิดอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 เวลา 16.37 น.  ด้านหลังเป็นบทโคลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จารึกบนแผ่นหินอ่อน ขนาด 2.48 X 4.70 เมตร /  บทโคลงพระราชนิพนธ์
Table for the King Rama 9 has the king's signature to opened The National Memorial was on 2 July 1994 at 4.30 pm. Back is The Royal Literary Work of the King Rama 6, inscribed on marble sized 2.48 X 4.70 meters.
"ดวงโคมนิรันดร์ประภา"  คือ ประติมากรรมรัตนชาติ ประดิษฐ์ขึ้นจากแก้วผลึกที่มีในประเทศไทยบรรจุในครอบแก้ว ตั้งอยู่บนฐานหินอ่อนสีขาว ภายในบรรจุดินสมรภูมิสำคัญของชาติ 10 แห่ง มีที่มาจากคำว่า "วีรกรรมแห่งชาติ" สร้างเสร็จเมื่อ ต้นปี พ.ศ. 2537 ใช้เวลาในการสร้าง 1 ปี ประดิษฐาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารประกอบพิธี  / ดวงโคมนิรันดร์ประภา
The Pillar of Eternal Flame " Nirandphabha" is Gems Sculpture artifact by a barite in Thailand, located in container the glass cover. Located on the white marble. Within is the importance 10 Battlefield Soil which is sourced from the word "The National Bravery". Completed in early of year 1994, took 1 year to build a enshrined in front of the  Ceremony Building.อาคารภาพปริทัศน์ เป็นอาคารรูปแปดเหลี่ยมมีฝาผนังโค้งเป็นวงกลม เป็นการจัดแสดงภาพเรื่อง การสร้างบ้านเมืองเป็นราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยถึงปัจจุบัน  เป็นภาพจิตรกรรมไทยร่วมสมัยวาดด้วยสีน้ำมัน เขียนด้วยสีอคริลิค (Acylic)  แบบ PANORAMA คือ เป็นวงกลมแบบ 360 องศา ยาว 90 เมตร ที่เป็นภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทย /  อาคารภาพปริทัศน์
Exclusive Building for Panoramic Display is the octagon-shaped building with some mural paintings on interior circular walls, showing major historical events of Thailand from the part up to the present to reflect the Thai Great Kings's ingenuity and efficiency, as well as the audace and sacrifice of the Thai ancestors in defending and safeguarding the national independence. Painted in acrylic, on a 360-degree circle and 90 meters long, which is the longest in Thailand.


การจารึกนามผู้กล้าหาญ ที่เสียชีวิตจากการรบเพื่อป้องกันประเทศตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 นับถึง มกราคม 2555 จำนวน  7982 รายชื่อ จารึกไว้ที่ผนังรอบนอก และผนังด้านใน ชั้น 2 ของอาคารประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร  เริ่มจารึกจากด้านบันไดทางขึ้นทิศตะวันออก ฝั่งถนนพหลโยธิน ชื่อแรก คือ กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์  อนุสรณ์สถานแห่งชาติได้จัดพิธีทำบุญดินสมรภูมิเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต ในวันที่ 9 เม.ย. ของทุกปี และจัดงานรำลึกวีรชนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ในวันที่ 2 ก.ค. ของทุกปี /  การจารึกนามผู้กล้าหาญ
The exterior walls 2nd floor of The Military History and Museum Building are inscribed names of those who died defending country since World War 1 count to January 2012 total 7982 of names. The National Memorial have the Merit Ceremony Battlefields Soil Day on 9 April every year and Heroes Remembrance National Memorial Day on 2 July of the year. To dedicate merit unto all the souls, both the Kings and souls of Heroes who have sacrificed to preserve land of Thailand.

โดยรอบในพื้นที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติเป็นสวนที่จัดแต่งอย่างสวยงาม ทั้งดอกไม้ ต้นไม้ที่ร่มรื่น และ ได้มีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์กลางแจ้ง เช่น รถถัง เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน ใบจักรและสมอเรือหลวงอ่างทอง เครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดและฝึก เรือยนต์เร็วตรวจการลำน้ำ รถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ปืนต่อสู้อากาศยาน นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งและสวนอรุสรณ์ / ภูมิสถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
The area surrounding the National Memorial is beautifully landscaped gardens and flowers, shady trees and have showcasing a variety of ordnance outdoor such as Tanks, planes, helicopter, propeller and anchor, Boat inspectors river, Amphibious vehicle, Antiaircraft guns. There is also a an outdoor museum and Memorial garden.


อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตั้งอยู่ใกล้สนามบินดอนเมือง ทั้วันจึงเห็นเครื่องบินกำลังจะลงจอดที่สนามบิน
The National Memorial is located near the Don Muang Airport so a day see the planes prepare landing at the airport.


ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน ปทุมธานี :

SEE, READ MORE about other places in Pathumthani province : เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467, โทร. 0 2532 1021
Open daily from 09:00 to 15:00 hrs., Except on public holidays. No admission fee. The groups please inform your request at Tel/ Fex : 0 2533 8467, 0 2532 1021.

ขอขอบคุณวิทยากรที่พานำชมสถานที่ในวันนั้น และ ข้อมูล Info : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ The National Memorial

By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :