วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา Wat Putthai Sawan in Ayutthaya Thailand.

วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ใน ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ. อยุธยาสร้างเมื่อ พ.ศ. 1896 
Wat Putthai Sawan is located in Sum Phao Lom subdistrict, Mueng district, Ayutthaya province Thailand. the temple is located along the west coast Chao Phraya River. Built in the year 1353.วัดพุทไธศวรรย์ เป็นวัดที่ไม่ถูกพม่าทำลายเมื่อครั้งสงคราม สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา สร้างเมื่อ พ.ศ. 1896 หลังจากทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานี 3 ปี วัดพุทไธศวรรย์นี้นับจากเริ่มสร้างจนถึงปัจจุบัน จึงมีอายุรวมกว่า 663 ปี (ณ. พ.ศ. 2559)
Wat Putthai Sawan is the temple was not Burmese destroyed when the war. Built in the reign of King Rama 1st King Phra Chao Authong first king of Ayutthaya Kingdom, was the capital built in the year 1353 after the established Ayutthaya city is the capital 3 years. This temple since started to build till to the current total an age of more than 663 years. (at the year 2016).


**  หมายเหตุ :  สาเหตุที่รูปภาพสีไม่เหมือนกันเพราะ ครั้งแรกที่ไปเป็นช่วงหน้าฝน ท้องฟ้าอึมครึม เหมือนฝนจะตก ครั้งที่สองไปเพราะพาเพื่อนต่างชาติไปเที่ยวทริปอยุธยา แดดร้อนมาก ท้องฟ้าสีสดสวย
**NOTE :  Reason why color of the pictures are different because. The first time I was go in  during the rainy season with nondescript sky, like rain coming. The second time because take a foreign friend for Ayutthaya trip with very hot sunny and colorful sky.


มหามณฑปสุวรรณโทฬังรามาธบดีที่1(อู่ทอง) ตั้งอยู่ด้านหน้า ลานจอดรถก่อนที่จะเข้าตัววัด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539
The King Rama 1st King Phra Chao Authong the pagoda is located in front of the temple, parking area before go to inside the temple area. Construction began in year 1996.
 เมื่อเดินเข้าไปในวัด จะเห็นสาวน้อยคนนี้มานั่งสีซอในวันหยุดเพื่อเป็นทุนการศึกษา หรือจะอุดหนุนยาหม่องน้องเขาก็ได้ 
A Thai girl is a twanging and sale balm in holiday for a scholarship.
พระระเบียงรอบองค์พระมหาธาตุ หรือ พระปรางค์ เดิมเป็นพระพุทธหินทรายฉาบปูน และ ลงรักปิดทอง ได้ชำรุดทรุดโทรมสูญหายไป เจ้าอาวาสได้ทำการบูรณะใหม่ทั้งหมดโดยแบบพิมพ์เดียวกันเป็นพุทธศิลปะแบบสุโขทัย
Buddha statues around the pagoda the original Buddhas was sandstone with plaster and gilded has ruined, lost. The abbot has renovated with the same mold by as the Buddhist art of Sukhothai period.พระมหาธาตุ หรือ ปรางค์ประธานของวัด ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีบันไดขึ้น 2 ทาง คือ ทางทิศตะวันออก และทางทิศตะวันตก สถาปัตยกรรมมาจาก ปราสาทขอม ภายในพระปรางค์มีพระเจดีย์ทรงปราสาทยอดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทางทิศเหนือ และ ทิศใต้มีมณฑปสองหลัง ภายในมณฑปซ้ายและขวา มีพระพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ เริ่มสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น และ มีอายุยืนยาวมาตลอดความเป็นกรุงศรีอยุธยาราชธานี 417 ปี  
The Main Prang is a large pagoda as Khmer Art with 2 staircases are the east and the west. Buddha relics enshrined within. The north and south with 2 Phra Mondop hall is a large Buddha statue enshrined within left and right hall. Since started build in the early Ayutthaya period and longevity throughout the Ayutthaya Kingdom era was 417 years.


มณฑปซ้ายประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ชื่อ พระปลัดซ้าย
Left Phra Mondop hall is a large Buddha statue enshrined within name is Phra Palad Sai (left).

วิหารพระนอน หรือ พระไสยยาสน์ มีหน้าต่างสี่เหลี่ยมทางด้านยาวด้านละ 3 ช่อง รวม 6 ช่อง มีช่องประตูทางเข้า 1 ช่อง องค์พระพุทธไสยาสน์หันพระเศียรไปทางทิศตะวันตกตรงกับช่องประตูทางเข้า อายุของพระพุทธไสยาสน์และพระวิหารหลังนี้ อยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 22-23 
Reclining Buddha Chapel with 3 rectangle window each on the long side, all 6 window,  1 entrance door the Reclining Buddha head turned to the west is the entrance door. The age of the Reclining Buddha and the chapel this is between Buddhist century 22-23.วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และยังมีพระบรมอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ คือ พระปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าอู่ทอง ผู้สร้างวัดพุทไธศวรรย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กู้ชาติ และพระอนุชา สมเด็จพระเอกาทศรถ สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2533 โดยพระภัทรกิจโสภณ (หลวงพ่อหวล) เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ / วัดพุทไธศวรรย์
 Wat Putthai Sawan is located along the west coast Chao Phraya River and also The 3 Kings Monument are King Rama 1st King Phra Chao Authong first king of Ayutthaya Kingdom, is who built this temple. King Naresuan Maharat the nation savior and Somdet Phra Ekathotsarot his brother. Built in the year 1990 by Luang Phor Huan the abbot of Wat Phutthai Sawan this.

ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในอยุธยา :

SEE, READ MORE about other places in Ayutthaya province :
เพื่อนต่างชาติจากอังกฤษ
My friend from England.
เรียบเรียงโดย By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :