วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา Wat Yai Chimongkol in Ayutthaya Thailand.

วัดใหญ่ชัยมงคล เดิมชื่อ "วัดป่าแก้ว" หรือ "วัดเจ้าไท" ตั้งอยู่ ต. คลองสวนพลู อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา จุดเด่นของวัดได้แก่ เจดีย์องค์ใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงศรีอยุธยา
Wat Yai Chimongkol formerly named "Wat Pa Keaw" or "Wat Chao Thai" Located at Klong Soan Plu district, Meang Aytthaya Thailand. Highlights of the Temple is the big Pagoda is located on the East side of Ayutthaya.


Wat Yai Chai Mongkol, is situated to the southeast of the city. The large chedi there can be seen from a great distance. This monastery was built by King U-Thong which exhumed the bodies of Chao Kaeo and Chao Thai who died of cholera, and cremated in 1357. The monastery was dedicated to the monks who had gone to study practical Buddhism in Ceylon. As the group gained the popularity, the King then appointed the head of the sect to become Somdet Phra Wannarat or the right supreme Patriarch. The temple was finally rebuilt in memorial of King Naresuan the Great for his victory over the Burmese. Considering its architectural design, experts believe the stupa was built even before Ayutthaya was founded. King Naresuan the Great had it restored and built some additions to commemorate his great victory in battle over the Burmese. He named it "Chai Mongkol" or "Auspicious Victory".

สันนิษฐานว่าวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทอง ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า "วัดใหญ่" ซึ่งเกี่ยวกับการสร้างมหาเจดีย์เมื่อคราวที่พระนเรศวรรบชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่า พระองค์จึงให้สร้างมหาเจดีย์ "ชัยมงคล"  จึงเปลี่ยนชื่อจาก วัดป่าแก้ว มาเป็น วัดใหญ่ชัยมงคล
Presumably Wat Yai Chaimongkol is the temple built during the reign of King U-Thong. The locals call this temple "Wat Yai" Because it's about creating the Great Stupa at the time of King Naresuan victory the viceroy of Myanmar. He built the Great Stupa "Chaimongkol" was changed the name from Wat Pa Keaw to Wat Yai Chaimongkol.


เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นมองเห็นแต่ไกล ทางด้าน "ทิศตะวันออก" ของกรุงศรีอยุธยา มีความสูง 92 ม. ( 1 เส้น 1 วา) ขณะที่ เจดีย์ภูเขาทอง เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นทางด้าน "ทิศตะวันตก" มีความสูง 90 ม.
Wat Yai Chaimongkol Pagoda is symbolic outstanding seen from afar, on the "East" of Ayutthaya, a 92 meters high but Wat Phu Khao Thong Pagoda is a symbol outstanding of the "West" a height of 90 meters.


บริเวณรอบๆวัด เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปจำนวนมากรายเรียงกัน 
Area around the temple have a lot the Buddha Statues.
พระนอนหรือพระไสยาสน์ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก พระเศียรไปทางทิศใต้ ซึ่งองค์เดิมนั้นได้ถูกนักแสวงโชคขุดทำลายจนพังไปหมดแล้ว องค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่สร้างขึ้นใหม่ และ  เป็นความเชื่อว่าติดเหรียญที่บาทพระไม่หล่น จะนำพาชีวิตรุ่งเรือง / ข้อมูลจากสถาบันอยุธยาศึกษา
 Reclining Buddha turned his face to the east. His head to south. The old body that had been destroyed by adventurer dig out. This is the newly created body. Believed to be stick the coin at the feet Buddha not drop so will lead a prosperous life.


ข้ามสะพานไปศาลสมเด็จพระเนรศวรมหาราช
 The bridge for go to the King Naresuan hall.


ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในอยุธยา :

SEE, READ MORE about other places in Ayutthaya province :ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :