วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กทม. Wat Phra Sri Mahathat Bang Khen in Bangkok Thailand.

วัดพระศรีมหาธาตุ (เดิมชื่อตำบลกูบแดง) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2483 ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน ตรงหลักกิโลเมตรที่ 18 ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน กรุงเทพมหานคร
Wat Phra Sri Mahathat Wora Maha Wiharn is located on Paholayothin road, Anusaowari sub district in Bang Khen district, Bangkok Thailand. The Royal Temple was built in 1940.


เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2483 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า จะขออนุมัติเงินสร้างวัดขึ้นสักวัดหนึ่ง เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย และจะให้แล้วเสร็จทันในงานวันชาติวันที่ 24 มิถุนายน 2484 เหตุผลว่า "ชาติกับศาสนาเป็นของคู่กัน เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้"  คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบให้สร้างวัดขึ้นที่ใกล้ๆ อนุสาวรีย์หลักสี่ และให้ชื่อว่า "วัดประชาธิปไตย" ซึ่งถือว่าเป็นพระอารามหลวงวัดแรกในระบอบประชาธิปไตย
On September 18, 1940 Chom Phon Por. Phibulsongkram which at the time is the Prime Minister had proposed at the meeting that the Council of Ministers, to approve the money to build a temple for as the commemorate of democracy and will be completed before in time for Independence Day on June 24, 1941. The reason "State and Religion as counterpart, can't separated". Council of Ministers has approved to build a temple near the Monument Laksi area. Called "Wat Pracha Thipatai" (Democratic Temple) which is the first royal temple in democracy.

ปี พ.ศ. 2483 รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้จัดส่งฑูตพิเศษโดย พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ซึ่งขณะนั้นมียศและบรรดาศักดิ์เป็น นาวาเอก หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นหัวหน้า ไปเจริญสันถวไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ในจักรภพอังกฤษภาคเอเชีย เมื่อคณะฑูตพิเศษเดินทางไปถึงประเทศอินเดีย ก็ได้ติดต่อขอพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และขอกิ่งตอนต้นพระศรีมหาโพธิ์ให้ 5 กิ่ง จากต้นที่สืบเนื่องมาแต่ต้นเดิมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ พุทธคยา อินเดีย พร้อมทั้งดินจากสังเวชนียสถาน คือ ที่ประสูติ ที่ตรัสรู้ ที่ทรงแสดงปฐมเทศนา และที่ปรินิพพาน รัฐบาลอินเดียจึงได้มอบพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดค้นพบ ณ มหาสถูปธรรมราชิกะ และเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมทั้งกิ่งพระศรีมหาโพธิ์และดินจากสังเวชนียสถานด้วย รัฐบาลไทยจึงตั้งชื่อวัดใหม่ว่า "วัดพระศรีมหาธาตุ" กระทำพิธีเปิดและถวายเป็นเสนาสนะแห่งพระภิกษุสงฆ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2485 / วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร
In the year 1940 The Government of His Majesty King Rama 9 has delivered a special envoy to Goodwill Ambassador with the countries of the British Commonwealth Asia. When the special envoy has traveled to India, so request for the relics of Lord Buddha and 5 of the Bodhi Tree branches from original the Bodhi Tree of Buddha sat enlightenment at Bodh Gaya, India. Also the soil of the places he was Born, Enlightenment to give the First Sermon and Nirvana. The Indian Government has give the Buddha relics was unearthed at the Great Stupa and preserved in the National Museum, the Bodhi Tree branches and  the soil of the important places. Thailand Government called a new temple "Wat Phra Sri Mahathat". The opening ceremony and consecration as the monk place on June 24, 1942.


หอระฆัง
Bell Tower.พระเจดีย์สูง 38 เมตร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดค้นพบ ณ มหาสถูปธรรมราชิกะ และ ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย จากรัฐบาลอินเดียเป็นผู้มอบให้
The pagoda is 38 meters high, is enshrined the Buddha relics was unearthed at the Great Stupa and preserved in the National Museum, from Indian Government.

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่วัดนี้มี 2 ต้นปลูกไว้บนเกาะที่มีน้ำล้อมรอบ ปลูกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2484 จากต้นที่สืบเนื่องมาแต่ต้นเดิมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ พุทธคยา อินเดีย พร้อมทั้งดินจากสังเวชนียสถาน คือ ที่ประสูติ ที่ตรัสรู้ ที่ทรงแสดงปฐมเทศนา และที่ปรินิพพาน  รัฐบาลอินเดียเป็นผู้มอบให้
This temple have 2 Bodhi Tree on the island with the water surround, has planted on August 31, 1941. The Bodhi Tree branches from original the Bodhi Tree of Buddha sat enlightenment at Bodh Gaya, India. Also the soil of the places he was Born, Enlightenment to give the First Sermon and Nirvana the important places, from Indian Government.
ยังสามารถมองเห็นอาคารพุทธวิชชาลัย เป็นอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Also can to see the Phuttha Witchalai Building is the included school building and the cultural center of  Rajabhat Phra Nakhon University.

ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร  :
See, Read more about other places in Bangkok or Krung Thep Maha Nakhon. : 

By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :