วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

กรุงเทพมหานคร Krung Thep Maha Nakhon or Bangkok Metropolis in Thailand.

กรุงเทพมหานคร คือชื่อเมืองหลวงแห่งอาณาจักรรัตนโกสินทร์ และเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยในปัจจุบัน เรียกแบบย่อว่า "กรุงเทพฯ" รหัสพยัญชนะว่า "กท" และอักษรย่อว่า "กทม."
Bangkok or Krung Thep Maha Nakhon is the name of the capital of the Kingdom of Rattanakosin And is the capital of Thailand in the present. Known by the acronym "Bangkok or Krung Thep with the code of consonants is BKK". ราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์ เป็นราชอาณาจักรที่สี่ ในยุคประวัติศาสตร์ของไทย เริ่มตั้งแต่พระเจ้าตากสินมหาราช หรือ พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีสติฟั่นเฟือน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่ 1 ยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้ย้ายเมืองหลวงจากฝั่งกรุงธนบุรี มายังกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325
Kingdom of Rattanakosin is a fourth kingdom in the history of Thailand. Start from King Taksin Mahahrat or King of Thonburi has mentally deranged. Later, Phra Phutthayotfa Chulalok King Rama 1 has moved the capital Thonburi side came to Krung Thep Mahanakhon or Bangkok which is located east of Chao Phraya River. Phra Phutthayotfa Chulalok King Rama 1 is the first monarch of the Chakri Dynasty. Ascended to the throne, on 6 April 1782. / From Wikipedia  Rama I
** ฉบับรวมรูปบางสถานที่ในกรุงเทพมหานคร
This is special blog for keep some photos of some places in Bangkok Thailand. **

ประติมากรรม ที่ สวนเบญจกิติ The sculpture in Benjakiti park.** ชื่อเต็ม คือ :
กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

** The full name of Bangkok City is :
KRUNGTHEPMAHANAKHON  AMONRATTANAKOSIN  MAHINTHRAYUTTHAYA  MAHADILOKPHOP  NOPPHARATRATCHATHANIBURIROM  UDOMRATCHANIWETMAHASATHAN  AMONPHIMAN - AWA - TANSATHIT  SAKKATHATIYAWITSANUKAMPRASIT.

 Krung Thep Maha Nakhon....Amon Rattanakosin....Mahintra Ayutthay....Maha Dilok Phop....Noppharat Ratchathani Burirom....Udomratcha Niwet Mahah Sathan....Amon Phiman Awa-Tan Sathit....Sakka Thatiya Witsanukam Prasit.

** Read in Thai and Meaning : 
KRUNGTHEPMAHANAKHON  AMONRATTANAKOSIN  MAHINTHRAYUTTHAYA (กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์ มหินทรายุธยา) is City of Angels, Great City of Immortals,

MAHADILOKPHOP  NOPPHARATRATCHATHANIBURIROM (มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์) is  Magnificent City of the Nine Gems, Seat of the King,

UDOMRATCHANIWETMAHASATHAN  AMONPHIMAN - AWA - TANSATHIT (อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต) is City of Royal Palaces, Home of the Gods Incarnate,

SAKKATHATIYAWITSANUKAMPRASIT (สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์) is Erected by Visvakarman at Indra's Behest. ชื่อเต็มๆของจังหวัดกรุงเทพพร้อมคำแปล


พระบรมมหาราชวัง (อังกฤษ: Grand Palace) หรือพระราชวังพระนคร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2325 มีพื้นที่ 152 ไร่ 2 งาน ปัจจุบัน พระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับที่ 16 ของโลก โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมในปี พ.ศ. 2549 เป็นจำนวนถึง 8,995,000 คน / พระบรมมหาราชวัง
สนามหลวง เป็นที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญ เป็นที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอนที่ 126 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 มีเนื้อที่ 74 ไร่ 63 ตารางวา เปิดเวลา 05.00 - 22.00 น./ ท้องสนามหลวง
Royal Palace or Grand Palace is the residence of the Kings. Since the reign of King Rama 1 until the reign of King Rama 5. Located on Phra Borom Maha Ratcha Wang area in Bangkok Metropolitan area, was built in 17820 on 152.2 Rais (acres). The current palace is a tourist attraction. The most popular is ranked 16th in the world, with visitors in the year 2006 amounted to 8.995 million people. /Grand Palace
Sanam Luang is the place for used to the important royal ceremony, used for activities and the place for rest, relax of the general public. The Fine Arts Department has registered as a historic site of national importance. In the Government Gazette Vol 94 Episode 126 dated 13 December 1977, with an area of 74 Rais (acres), 63 square meters. Open daily at 05:00 to 22:00 hrs. / Sanam Luang


วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ ภายในพระอุโบสถเด็ดขาด ฝ่าฝืนมีโทษปรับ และยึดสื่อบันทึก / วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
Wat Phra Sriratnsasdaram or Wat Phra Kaew is the Temple of King Rama 1 has ordered to built in year 1782. The temple is located in the Royal Palace. No monks stay in the temple. Do not allow photography inside the  chapel, decisively if violations are punishable by fines and expropriate, forfeit that recording media.
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้ปลูกต้นมะขามไว้รอบๆสนามหลวง จำนวน 365 ต้น ปัจจุบันมีการปลูกเพิ่ม โดยนับได้ 708 ต้น  ชื่อ “มะขาม” ชื่อเป็นมงคล หรือ ชื่อที่ดูดี เพราะทำให้ดูใหญ่โตเหมือนคำว่า "สง่างาม และ น่าเกรงขาม" / สารานุกรมความรู้
King Chulalongkorn Rama 5, to ordered to a tamarind tree planting around of Sanam Luang 365 trees. In the currently being planted increased are 708 trees. Name "Makham (Tamarind)" is name of  the propitious or name that look good because it makes it look like a big as to word "Dignified and Formidable".

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของท้องสนามหลวง ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้โปรดเกล้าให้กระทำพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน ปีพุทธศักราช 2325 เวลา 6.54 นาฬิกา ใน "พระราชพิธีนครฐาน" ใช้ไม้ชัยพฤกษ์ทำเป็นเสาหลักเมือง ประกับด้านนอกด้วยไม้แก่นจันทน์ที่มี เส้นผ่าศูนย์กลางวัดที่โคนเสา 29 เซนติเมตร สูง 187 นิ้ว กำหนดให้ความสูงของเสาหลักเมืองอยู่พ้นดิน 108 นิ้ว ฝังลงในดินลึก 79 นิ้ว มีเม็ดยอดรูปบัวตูม สวมลงบนเสาหลัก ลงรักปิดทอง ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าให้บูรณะซ่อมแซมเป็นแกนไม้สัก ประกับนอกด้วยไม้ชัยพฤกษ์ 6 แผ่น สูง 108 นิ้ว ฐานเป็นแท่นกว้าง 70 นิ้ว และ ประดิษฐานในอาคารศาลหลักเมืองที่สร้างใหม่ มียอดปรางค์ ก่ออิฐฉาบปูนขาว / ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
Bangkok City Pillar Shrine is located at the southeast corner of Sanam Luang. Opposite the Royal Palace. The Shrine was created with the establishment of Rattanakosin era. Which Brahmin tradition by King Rama 1 has the Royal ceremony held city pole. On Sunday, April 21 1782 at 6:54 hrs. In "Phra Ratcha-Pithi Nakhon Than (Royal ceremony base of the city )". Use a Chaiya-Phluk wood to be the city pillar and outside decorate with a Khaen-Chan wood. Diameter 29 cm measured at the base of the pole and 187 inches the height. Height of the city pole from the ground is 108 inches and 79 inches buried deep into the ground, with a lotus on top, wear on the city pillar and gilded.  Later in the reign of King Rama 4 has the restoration by used a teak wood is core. Chaiya-Phluk wood at outside with six sheets, a 108 inches high and 70 inches wide base. To enshrined in the new Shrine building with Prang on top , the building is a brick and white mortar.
วัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  ตั้งอยู่ข้างพระบรมหาราชวัง เป็นวัดเก่าแก่ประจำรัชกาลที่ 1 เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. 1 พระเจดีย์ที่สำคัญ คือ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระพุทธไสยาส เป็นพระพุทธรูปที่ก่ออิฐ ถือปูน ปิดทองทั่วทั้งองค์ ยาว 46 เมตร สูง 15 เมตร แล ะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2551 และวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ทางยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนศิลาจารึกวัดโพธิ์จำนวน 1,440 ชิ้น เป็นมรดกความทรงจำโลก ในทะเบียนนานาชาติ
Wat Pho The Reclining Buddha in Bangkok Thailand.  or Wat Phra Chetuphon is located nearby The Royal Palace in Bangkok Thailand. The old temple of King Rama 1. Open daily from 08.00 - 18.00 hrs. The importance pagoda is Phra Maha Chedi are of 4 King Rama of Rattanakosin are King Rama 1, King Rama2, King Rama 3 and King Rama 4. The highly impressive gold plated reclining Buddha is 46 meters long and 15 meters high. And on June 16, 2011, the UNESCO has registered 1,440 pieces of stone inscription of Wat Pho is a World Heritage of Memories, in International Registration.
ท่าเรือข้ามไปวัดอรุณ
The port for go to Wat Arun Bangkok Thailand.

ดู อ่าน วัดอรุณ กรุงเทพฯ เพิ่มเติม :
See, Read  more : Wat Arun Bangkok Thailand. :

ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ "วัดสะแก" พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ และ ขุดคลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดสระเกศ" ซึ่งแปลว่า "ชำระพระเกศา" ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะและสร้างพระบรมบรรพตหรือภูเขาทอง แต่สร้างไม่สำเร็จในรัชกาล เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จึงทรงให้เปลี่ยนแบบเป็นภูเขาก่อพระเจดีย์ไว้บนยอด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ การก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 / วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
Phu Khao Thong Golden Mount in Wat Saket Ratcha Wora Maha Wihan usually shortened to Wat Saket is a Raoyal Temple. Located along the Klong (canal) Mahanak, Pom Prap Sattru Phai district in Bangkok Thailand. An ancient temple in Ayutthaya, formerly known as "Wat Sakae" King Rama 1 has ordered the restoration and canalize around of the temple. Then changed the new name as "Wat Sraket" which means "cleaning the hair" (Sra สระ is a cleaning, Ket or Ke-sa เกศา is the hair). In the reign of King Rama 3 has ordered to renovate and build Phra Borom Banphot or Phu Khao Thong is The Royal pagoda as the golden mountain. But the building was not successful. Later in the reign of King Rama 4 has changed the design to built a mountain then build a pagoda on top of the mountain, is where the enshrined Buddha relics. The construction was completed in the reign of King Rama 5. / Wat Saketวัดราชนัดดา (โลหะปราสาท)  กรุงเทพฯ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2389 ตรงกับปลายรัชกาลที่ 3 พระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดา คือ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี 
Wat Ratchanadda (Metal Castle)  in Bangkok Thailand.  built in the year 1846 which is the end of the reign of King Rama 3 to a honor of his a granddaughter princess Sommanad Watthanavadee.


 "โลหะปราสาท" วัดราชนัดดา กรุงเทพ สร้างขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งมี "พระราชดำริให้สร้างโลหะปราสาทหลังนี้ ให้มียอดเป็นสีทอง" ขณะนี้กรมศิลปากรได้ดำเนินการบูรณะเปลี่ยนยอดปราสาททั้งหมดให้เป็นสีทอง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2560 
"Loha Prasat" Metal Castle in Bangkok Thailand. Built in the end of reign King Rama 3 which  "King Rama 3 want to build this Loha Prasat to be the golden" Now The Fine Arts Department having restoration change its all to the golden. Expected to be completed in year 2017.วัดโสมนัสวิหารราชวรวิหาร หรือ วัดโสมนัสวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2396 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชอุทิศแด่ สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระอัครมเหสีใช้ศิลปะสถาปัตยกรรมแบบไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในวัดมีเจดีย์ 2 องค์ เจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งเป็นเจดีย์ทอง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รูปทรงแบบลังกาสีทองเหลืองอร่าม ยอดแหลมสูงเด่นเป็นสง่า สามารถมองเห็นได้ไกล และยังมีเจดีย์องค์เล็กเป็นเจดีย์มอญ / วัดโสมนัสราชวรวิหาร
Wat Sommanat Viharn Ratchawaoraviharn or Wat Sommanad Viharn is located on Krung Kasem Road in Pom Prap Suttru Phai district Bangkok. The temple was built in the year 1853 in the reign of King Rama 4 to honor to Queen Sommanat Wattanawadee The Empress Dowager. Which is The Rattanakosin Art. With 2 pagoda within the temple area. A large golden pagoda is a featured can be seen far with the Buddha relics enshrined within and a small pagoda is the highlight of this temple. 

สวนสันติชัยปราการ ตั้งอยู่ที่ ถนน พระอาทิตย์ ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา เปิดเมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 พื้นที่ประมาณ 8 ไร่เศษ ภายในมีพระที่นั่งสันติชัยปราการ และ ป้อมพระสุเมรุ เปิดทุกวัน 05.00 - 21.00 น. และ สะพานพระราม 8 มองจากสวนสันติชัยปราการ / สวนสันติชัยปราการ
Santichaiprakarn park is located in Phra Arthit road be side of Chao Phraya River. Opened on 5 December 1999, an area of about eight hectares, debris. Inside with Santichaiprakarn hall and Pom Phra Sumen Fort. Open daily from 05:00 to 21:00 hrs. And Rama VIII Bridge or Saphan Phra-Ram Pead (in Thai), see from the park.

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงวัดบวรนิเวศ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตรงกลางเป็นสมุดไทยที่สื่อถึงรัฐธรรมนูญประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า นอกจากการเป็นสัญลักษณ์เพื่อระลึกถึงประชาธิปไตยนั้น อนุสาวรีย์แห่งนี้ ยังเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย / อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
Democracy Monument is located at Ratchadamnoen Road, Wat Bowonniwet, Sao Ching-cha (The Giant Swing), Phra Nakhon or Bangkok Metropolitan Area, in Bangkok Thailand. In the middle is a Thailand's book that conveys the Constitution is an enshrined on the salver. Besides being a symbol to commemorate democracy. This monument is also the zero kilometer of Bangkok and Thailand. / Democracy Monument
พระที่นั่งอนันตสมาคม พระบรมรูปทรงม้าหน้า ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2451 ผู้สร้าง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาปัตยกรรม นีโอเรอเนสซองส์ สถาปนิก มาริโอ ตามานโญ เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2458 โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 8 ปี ใช้งบประมาณประมาณ 15 ล้านบาท / พระที่นั่งอนันตสมาคม
Ananta Samakhom Throne Hall and  King RAMA 5 StatueAuthong-Nai Road in Bangkok Thailand. Construction began in 2451, creator by King Rama 5. The building in Italian Renaissance and Neo Classic style, architect Mario Tamagno. Completed the year 1915 with a time construction of eight years. A budget approximately 15 million baht. / Read more Ananta Samakhom Throne Hall
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2485 เป็นอนุสาวรีย์ในกรุงเทพมหานคร โดยรอบเป็นวงเวียนอยู่กึ่งกลางระหว่างถนนพหลโยธิน ถนนราชวิถี และถนนพญาไท ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 5.0 บนถนนพหลโยธิน ซึ่งอยู่ห่างจาก "อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ" เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร ก่อนที่จะมีการสร้างวงเวียนอนุสาวรีย์ บริเวณจุดตัดของถนนพญาไท ถนนราชวิถี และถนนพหลโยธินนี้มีชื่อเรียกว่า "สี่แยกสนามเป้า" อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของทหาร ตำรวจ และพลเรือนที่เสียชีวิตไปในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเรื่องการปรับปรุงพรมแดนไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศส ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต 59 คน มีรูปปั้นหล่อทองแดง ขนาดสองเท่าคนธรรมดา ของนักรบ 5 เหล่า คือ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ และพลเรือน  ปัจจุบันแผ่นทองแดงจารึกรายนามผู้เสียชีวิต และผู้สละชีพเพื่อชาติจากสงครามต่าง ๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2483-2497 รวมทั้งสิ้น 801 นาย / อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Victory Monument has opening ceremony on June 24, 1942  It is a monument in Bangkok which around a roundabout is halfway between Phaholyothin Road, Phayathai Road and Rajvithi Road and is located at kilometer 5.0 on Phaholyothin Road. Which is far from "Democracy Monument" a distance of five kilometers. Before the creation of Monument Circle, the intersection of Phayathai, Phaholyothin and Rajvithi this was called. "Si Yaek  (4 intersection) Sanam Pao". The monument built to honor the heroism of soldiers, police and civilians who have died in the conflict between Thailand and France on improving border with Thailand and French Indochina. At that time died 59 people. Which a bronze statues with large size than Two times from the general as man. These five of fighters are of the Army, Navy, Air Force, Police and Civil. Current the copper plate engraved with the names of the deceased and those conscripted from various wars since year 1940-1954, a total of 801 persons. / Victory Monument (Thailand)


พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (Erawan Museum) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางเมืองใหม่ บนถนนสุขุมวิท ขาเข้าจังหวัดสมุทรปราการ เปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
Erawan Museum is located at Bang Muang-Mai, on Sukhumvit Road Incoming to Samut Prakan Province. Open from 08:00 to 17:00 hrs.สะพานภูมิพล หรือ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เป็นสะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตั้งเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว 702 เมตร (1) และ 582 เมตร (2) สูง 50 เมตร (1 และ 2) เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2546 ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างเพียง 4 เดือนเท่านั้น จากกำหนดเดิม 6 เดือน ซึ่งบันทึกในสถิติโลกว่า เป็นการสร้างสะพานขึงคู่ที่สร้างเร็วที่สุดในโลก สถาปนิก พอลเล กุสตาฟสันส์ ชาวสวีเดน วันที่เปิดอย่างเป็นทางการ 20 กันยายน พ.ศ. 2549 พิธีเปิด 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549 โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสะพานแห่งนี้ว่า "สะพานภูมิพล"
ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางชลมารค โดยเรือพระที่นั่งอังสนาของกองทัพเรือ ทรงทำพิธีเปิดสะพานภูมิพลและประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ณ กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ / สะพานภูมิพล
Bhumibol Bridge 1 and 2 or Industrial Ring Road are the cable-stayed bridges across the Chao Phraya River. Located in Yan-Nawa Bangkok and Prapadaeng district in Samut Prakan. Which a length 702 m (1), 582 m (2) and 50 meters high (1 and 2). Began to construction on the year 2546, the construction time of only four months from the original plan of six months. Has recorded in the statistics World "The Cable-stayed bridge built at creating the world's fastest". Architect is Swedish. Opened 20 September 2006 and  the official opening ceremony on December 5, 2006 by the King Rama 9, has a graciously bestowed the name of the bridge "Bhumibol Bridge"
On Wednesday, 24 November 2010 His Majesty King Bhumibol Adulyadej was presided over with HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. By Royal yacht of the Navy, to opening ceremony the Bhumibol Bridge and Klong Lad Pho floodgates at in the middle of the Chao Phraya River in Samut Prakan province area. / Read more Bhumibol Bridge


ตึกช้าง (อังกฤษ: Elephant Building, Chang Building) คือ ตึกระฟ้าแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน และถนนรัชดาภิเษก เป็นอาคารสูง 32 ชั้น สูง 102 เมตร (335 ฟุต) และสร้างเสร็จใน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) ตึกช้างได้รับรางวัลอันดับ 4 สำหรับตึกระฟ้าที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในโลก 20 อันดับ โดย CNNgo ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) / ตึกช้าง
Elephant Building or Chang Building is a skyscraper located on Phaholyothin Road and Ratchadapisek Road with a 32-storey building height of 102 meters (335 ft) and was completed in 1997 won the top 4 for Elephant Tower skyscraper that is unique in the world, ranked 20th by CNNgo. in February 2011. / Elephant Buildingเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน
Central Plaza Ladprao on Phaholyothin Road Bangkok Thailand.
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  (อังกฤษ: Queen Sirikit National Convention Center - QSNCC) เป็นศูนย์การประชุม ตั้งอยู่บริเวณถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2533 บรรดานักออกแบบกว่า 100 คน และคนงานก่อสร้างอีกกว่า 1,000 คน ต่างทุ่มเททำงานทั้งกลางวัน และกลางคืนเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534 การก่อสร้างตัวอาคารแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง 16 เดือน จากเดิมที่กำหนดไว้ 40 เดือน ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง / ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Queen Sirikit National Convention Center - QSNCC is a conference center located on Ratchadapisek Road, Klong Toey in Bangkok. Construction began in 1990, more than 100 people by designers and construction workers more than 1000 people, worked day and night, so construction was completed in August 1991, the construction of the building was completed in just 16 months from 40 months old. Queen Sirikit National Convention Centre is under the supervision of the Department. Treasury Ministry of Finance. / Queen Sirikit National Convention Center

สวนเบญจกิติ (อังกฤษ: Benchakitti Park) เป็นสวนสาธารณะ เนื้อที่ 130 ไร่ ที่มีบึง ขนาด 200 x 800 เมตร เปิดทุกวัน 05.00 - 21.00 น. ตั้งอยู่ข้างศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างถนนพระรามที่ 4 กับ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย ชื่อสวนเบญจกิติได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มาทรงทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2547 / สวนเบญจกิติ
Benjakiti park or Benchakitti Park is an area 130 Rais (acres) with a pond 200 x 800 meters. Open daily 5:00 to 21:00 pm. Located next to Queen Sirikit National Convention Center, between the Rama 4 Road and Sukhumvit Road in Klong Toey, Benjakiti park's name has received the Royal from Her Majesty Queen Sirikit. The Queen has come to the opening ceremony on 9 December 2004.

รถไฟฟ้า BTS และ ศูนย์การค้า Terminal 21 ถนนสุขุมวิท เปิดบริการเมื่อ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 มีพื้นที่ 145,000 ตารางเมตร เป็นศูนย์การค้า 9 ชั้น และห้องอยู่อาศัยที่ให้บริการในลักษณะเดียวกับโรงแรม 20 ชั้น ความสูง 202 เมตร จอดรถได้ 1,100 คัน เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก และรถไฟฟ้ามหานคร สถานีสุขุมวิท 
BTS Skytrain and Terminal 21 Shopping Mall is located on Sukhumvit Road. Opened on 11 October 2011 with an area of 145,000 square meters, is a nine-story shopping mall and the residence, living rooms are same in the hotel 20 floors, 202 meters high building. Parking for 1100 cars and connected to the BTS Skytrain at Asok station and  MRT at Sukhumvit Station. / Terminal 21
ข้าวเหนียวทุเรียน 35 บาท และ น้ำแข็งใส 30 บาท
Durian sticky rice 35 Baht and Nam Kheng-Sai  or dessert with syrup and ice 30 Baht.

เกาหลี ทาวน์ ที่สุขุมวิท พลาซ่า ซอยสุขุมวิท 12 เปิดเมื่อปี 2532
Korea Town in Sukhumvit Plaza is located on Sukhumvit Road, Soi Sukhumvit 12, opened in year 1989.

ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ถนนสุขุมวิท
Gateway Shopping Mall in Ekamai, Sukhumvit Road Bangkok Thailand.
ตลาดนัดจตุจักร เป็นตลาดนัดในกรุงเทพมหานคร มีจำนวนแผงค้าทั้งหมดมากกว่า 8,000 แผงค้า หอนาฬิกาเป็นจุดนัดพบยอดนิยมที่ในตลาดนัดจตุจักร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530
Chatuchak Market is a flea market in Bangkok A number of vendors and more than 8,000 vendors. The clock tower is a popular meeting point at the Chatuchak weekend market. Built in 2530 to honor King. On that occasion growth of the age of 60, on 5 December 2530.

ตึก ยูนิลิเวอร์ พระราม 9 กทม สำนักงานใหญ่ เป็นอาคารสูง 12 ชั้น ถ่ายจาก เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
Unilever building Bangkok Thailand. Unilever Headquarter a 12-story building. I took from The Central Plaza Grand Rama 9.


ภายในห้างเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9  ตั้งอยู่บน ถนนรัชดาภิเษก เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
Inside The Central Plaza Grand Rama 9 Located on Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok.ข้าวหมูน้ำตก 60 บาท และ ขนมผักกาด 50 บาท 
 Khao moo namtok or spicy grilled pork salad with rice 60 Baht and Kanom Phug Kad 50 Baht.


เสาชิงช้า ตั้งอยู่หน้า วัดสุทัศน์เทพวราราม กทม  เป็นเสาชิงช้าขนาดใหญ่ โครงยึดหัวเสาทั้งคู่ แกะสลักอย่างสวยงาม ทั้งหมดทาสีแดงชาด ตั้งอยู่บนแท่นหินขนาดใหญ่ มีความสูง 21 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางฐานกลมประมาณ 10.50 เมตร ใกล้ๆกัน คือ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร /ดูเพิ่มเติม :
The Giant Swing (Thai: เสาชิงช้า, Sao Ching Cha) is a religious structure in Bangkok, Thailand, Phra Nakhon district, located in front of Wat Suthat is the temple. It was formerly used an old Brahmin ceremony, and is one of Bangkok’s tourist attractions. With a height of 21 meters and approximately 10.50 meters in diameter round base. Nearby is the Bangkok City Hall. / See more : 


ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร : กรุงเทพมหานคร (ย่อ: กทม.; อังกฤษ: Bangkok Metropolitan Administration; Abbrv. BMA) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งทำหน้าที่บริหารเขตการปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เครื่องหมายราชการของกรุงเทพมหานคร เป็นภาพพระอินทร์ พระหัตถ์ขวาทรงวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายทรงตะขอ ประทับบนหลังช้างเอราวัณหนึ่งเศียรสี่งาทรงเครื่อง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เป็นที่ทำการของหน่วยงานเกือบทั้งหมดของ อปท.กทม.ปัจจุบันมีสองแห่งคือ ที่ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร และ บริเวณริมถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน 6 สำนัก ได้แก่ สำนักการโยธา, สำนักการระบายน้ำ, สำนักพัฒนาสังคม, สำนักสิ่งแวดล้อม, สำนักอนามัย, สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว / กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
Bangkok City Hall, BMA headquarter : Bangkok Metropolitan Administration; Abbrv. BMA is a special form of local government. Which manage Township Special. According to current law Bangkok Metropolitan Administration, Act 1985. The marks of the BMA is the Indra, his right hand hold a and his left hand hold a hook, sit on the back of the Erawan Elephant which a head, four tusks and wear Royal Dress.  Bangkok Metropolitan Administration Almost all of the offices of the agency. Local authorities of BKK. Currently have two office of location theThanon Dinsor road, Sao Chingcha in metropolitan area and Mit Maitree Road in Din Daeng district Bangkok. Which it is located of the agency 6 departments are the Department of Public Works,  the Department of Water, Department of Social Development. Department of Environment, Department of Health,  the Department of Culture, Sports and Tourism. / Bangkok Metropolitan Administrationท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ห่างจากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครประมาณ 25 กิโลเมตร
มีหอควบคุมที่สูง 132.2 ม. อาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ 563,000 ม. สามารถรองรับเที่ยวบิน 76 เที่ยวต่อชั่วโมง และผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี
Suvarnabhumi International Airport Bangkok about 25 kilometers from the city center.
A control tower at 132.2 m. Terminals single large 563,000 m. Can accommodate flights 76 flights per hour and 45 million passengers per year.ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457
Don Mueang International Airport Located on Vibhavadi Rangsit Road Opened for the first time on 27 March 1914.ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (อังกฤษ: IMPACT Exhibition and Convention Center) เป็นศูนย์จัดแสดงสินค้าและการประชุม ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของเมืองทองธานี โดยในแต่ละปีจะมีการจัดงานอีเวนท์ต่างๆ มากกว่า 400 งาน และมีผู้เยี่ยมชมมากกว่า 15 ล้านคนต่อปี
IMPACT Exhibition and Convention Center is an Exhibition and Conference Centre in Pak Kret district, Nonthaburi province. Located within the area of Muang Thong Thani. Each year the event features more than 400 events and over 15 million visitors annually.
เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งอยู่ที่ บริเวณแยกราชประสงค์ ถนนราชดำริ มี 55 ชั้น เป็นศูนย์การค้า 9 ชั้น  รวมพื้นที่ 550,000 ตารางเมตร จอดรถได้ 7,000 คัน และ ศาลพระตรีมูรติ หรือ เทพทัตตาเตรยะ เทพแห่งความรัก และ ศาลพระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ
Central World is located at Ratchaprasong intersection with Ratchadamri Road, with 55 floors, shopping center is 9 storey, a total area of 550,000 square meter and parking for 7000 cars. And Trimurti Shrine is God of Love and The Ganesha Shrine is god of success.


วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 ณ. ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 15.00 - 18.00 น. ได้มีการจัดนิทรรศการ 1600 แพนด้า (Pandas) ครั้งแรกในประเทศไทย กับความน่ารักในอิริยาบถต่าง ๆ ของเหล่าแพนด้า 1600 ตัวMonday, March 7, 2016 at Central World shopping mall in Bangkok Thailand. At 3.00 pm - 6.00 pm. have an exhibition 1600 Pandas World Tour in Thailand. With the cuteness in postures of these 1600 pandas.

สะพานพระราม 8 (อังกฤษ: Rama VIII Bridge) เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่ 13 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชื่อมการเดินทางระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีให้สะดวกขึ้น  มีความยาวรวม 475 เมตร/ สะพานพระราม 8
Rama 8 Bridge (Rama VIII Bridge) is a bridge over the Chao Phraya River of 13th of Bangkok and its vicinities. The connection between the Thonburi and Phra Nakorn Bangkok to more convenient, a total length of 475 meters. / Rama VIII Bridge
เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ (ASIATIQUE The Riverfront)  ตั้งอยู่ที่ ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เวลาเปิดบริการ 17.00 น.- 24.00 น. บนพื้นที่ 72 ไร่ ที่จอดรถ 2,000 คัน ร้านค้า 1,500 ร้าน ร้านอาหาร 40 ร้าน มีการแสดงโชว์ เช่น หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ และ คาลิปโซ่ คาบาเร่ อาคารเป็นสถาปัตยกรรมเดิมในช่วง พ.ศ. 2450 ถึง พ.ศ. 2490 และสร้างใหม่ในบางส่วนให้กลมกลืน กับความงามทางสถาปัตยกรรมในสมัยรัชการที่ 5 (โคโรเนียล) โดยรถไฟฟ้า BTS สถานีตากสิน แล้วต่อ Shuttle Boat ของโครงการไม่เกิน 5 นาที
ASIATIQUE The Riverfront is located on Charoen Krung Road, Wat Prayakrai in Bangkholaem district, Bangkok. Open daily 17:00 am. - 24.00 hrs. in area 72 Rais (acres) , car parking 2,000,  stores 1,500 stores, restaurants, 40 shops, entertainment shows such as puppet Joe Louis and Calypso Cabaret. The building's architecture of during the 1907 to 1947 and rebuilt some part with the blend. The architectural beauty in during the King Rama 5 (colonial). By BTS at Taksin Station and the Shuttle Boat of not more than five minutes.


ศูนย์การค้าเมกาบางนา ตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มี 3 ชั้น  พื้นที่ทั้งหมด 400,000 ตารางเมตร จอดรถได้ 8,000 คัน 
Mega Bangna is a shopping mall is located on Bangna - Trad Road, Tambon Bang Kaew in Bang Phli district, Samut Prakan province, Thailand. there have 36 floors, a total area of 400,000 square meters and parking for 8000 cars.
ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร  :

See, Read more about other places in Bangkok or Krung Thep Maha Nakhon. : 
ต้นมะขามรอบสนามหลวงหน้าพระราชวัง
Tamarind trees around the Royal Plaza in front the Thai Royal Palace Bangkok Thailand.


ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on : 

Terminal 21 ถนนสุขุมวิท โซน อิสตันบูล 
Istanbul Zone in Terminal 21 Shopping Mall, Sukhumvit Road, Bangkok Thailand.