วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วัดภูเขาทอง อยุธยา Wat Phu Khao Thong in Ayutthaya Thailand.

เจดีย์ภูเขาทอง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นมหาเจดีย์สำคัญ ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือไปประมาณ 2 กิโลเมตร
Chedi Phu Khao Thong (Phu Khao Thong Stupa) is the grand stupa located outside of Muang Ayutthaya island about 2 kilometers in the northwest of Ayutthaya province Thailand.ทางเข้าจะเป็น พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง ในเนื้อที่ 543 ไร่ ถนนสายอยุธยา-ป่าโมก-อ่างทอง องค์พระบรมรูปขนาด 3 เท่า ทรงม้า แท่นฐาน และลานบันไดเป็นหินอ่อน และ หินแกรนิต 
The entrance is the King Monument King Naresuan is located in area of Thung Phukhao Thong with an area of 543 hectares, on the road of Ayutthaya - Pa Mok - Ang Thong Road. Statue is 3 times of size, the equestrian. The base and the stairs is the marble and the granite.


เจดีย์ภูเขาทอง ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ มีความสูง 90 เมตร ตั้งอยู่ในวัดภูเขาทอง ส่วนเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นมหาเจดีย์สำคัญที่อยู่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้ มีความสูง 92 เมตร ที่สูงกว่าเจดีย์ภูเขาทองเพียง 2 เมตร  
Chedi Phu Khao Thong is a high of 90 meters located in Wat Phu Khao Thong in the northwest but Chedi Wat Yai Chaimongkol is located in the southeast outside the Muang Ayutthaya island is a high of 92 meters only 2 meters higher than Chedi Wat Phu Khao Thong.


เจดีย์ภูเขาทอง ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้น่าจะได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นมหาเจดีย์สูงเด่นในระหว่างรัชสมัยพระมหาธรรมราชาถึงสมัยพระเพทราชา (ระหว่าง พ.ศ.2112 - 2246) และมีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้งในสมัยพระเจ้าบรมโกศ หรืออยุธยาตอนปลาย นั่นคือ มีฐานทักษิณ 4 ชั้น เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยชั้นพื้นยาวด้านละ 69 เมตร ชั้นที่ 2 ยาวด้านละ 63 เมตร ชั้นที่ 3 ยาวด้านละ 49.4 เมตร และชั้นที่ 4 ยาวด้านละ 32.4 เมตร ทั้ง 4 ด้านมีบันไดขึ้นไปจนถึงฐานทักษิณชั้นบนสุด
Chedi Phu Khao Thong that we see nowadays might have been renovated and made it higher during the reign of King Maha Thamma Racha to the reign of King Phet-Racha (During year 1569 – 1703), and the big renovation was done again in the reign of King Boromakot or in the late Ayutthaya period. The renovated comprised of constructed the Square bases are 4 stories with the first floor each side is length of 69 meters, at 2nd floor each is long sides of 63 meters, at 3rd floor each is length of 49.4 meters and at 4th floor is top each side is length of 32.4 meters and all 4 sides with the staircase up to the base on top.
บนชั้นนี้ขององค์เจดีย์มีอุโมงค์รูปโค้งเข้าไปข้างใน ซึ่งมีพระพุทะรูปประดิษฐานอยู่ 1 องค์ สูงขึ้นไปเป็นฐานแปดเหลี่ยม องค์ระฆัง บัลลังก์ ส่วนเหนือขึ้นไปที่เป็นปล้องไฉน ปลียอด และลูกแก้วนั้น ของเดิมได้พังไปแล้วตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้มีการซ่อมแซมขึ้นใหม่ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อปี พ.ศ.2499 ในครั้งนั้น ได้ทำลูกแก้วด้วยทองคำหนัก 2,500 กรัม อันหมายถึง การบูรณะในวาระฉลอง 25 พุทธศตวรรษของไทย (ที่มา : สถาบันอยุธยาศึกษา - วัดภูเขาทอง / อยุธยาศีกษา )
On this floor is a Buddha statue enshrined within. Above is an octagonal base with a bell-shaped structure, in Thai called Plong Chanai (a part of Thai Chedi), Plee Yod (a top part of Thai Chedi) and a glass ball. The original pagoda was ruined since the early Rattanakosin period. Which has renovated new in the government of Por. Phibunsongkhram The Prime Minister in the year 1956. That time a glass ball made of gold weighing 2500 grams and put in the Chedi. This is means the renovated to celebrate 25th anniversary of the Buddha Era in Thailand.

พระอุโบสถวัดเจดีย์ภูเขาทอง อยุธยา เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 40 เมตร มีพระพุทธรูปเงิน และ นาค ประดิษฐานอยู่ด้านหน้า
The chapel of Wat Phu khao Thong Ayutthaya is a rectangular building with a wide 11 meters and long  40 meters. Which a silver and a copper-red Buddha statues in front the chapel.ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในอยุธยา :

SEE, READ MORE about other places in Ayutthaya province :ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และติดตามเราได้ที่
Thank You and Followed me on

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อยุธยา Wat Kra-Sattra-Thirat Wora Viharn in Ayutthaya Thailand.

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา นอกเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันตก เป็นวัดโบราณสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา
Wat Kra-Sattra-Thirat Wora Viharn is located a close The Chao Phraya River in Ban Pom subdistrict, Muang district, Ayutthaya province Thailand. This temple loctaed outside Ayutthaya island to the west. An ancient temple built in the Ayutthaya Kingdom era.


เดิมชื่อ "วัดกษัตรา" หรือ "วัดกษัตราราม" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดกษัตราธิราช" ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นพระอารามหลวง มีพระปรางค์ใหญ่ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ เป็นประธานหลักของวัด
Originally was name Wat Kra-Sattra or Wat Kra-Sattraram and later has changed the name to Wat Kra-Sattra-Thirat in the reign of King Chulalongkorn RAMA 5. A royal temple with a Phra Prang is located behind the chapel as the president of the temple.


 สิ่งที่สำคัญภายในวัด คือ พระอุโบสถ มีพระพุทธกษัตราธิราชพระประธานประดิษฐานอยู่บนแท่นฐานผ้าทิพย์ปูนปั้น ขนาดองค์พระสูง 2.99 เมตร ฐานกว้าง 2.09 เมตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม แต่ตอนนี้กำลังปิดซ่อม จึงเข้าไปเก็บรูปไม่ได้ค่ะ แต่ให้นักท่องเที่ยวสักการะได้ที่ด้านนอก
The important things inside the temple is the chapel with Phra Puttha Kasattra Thirat a Buddha statue is enshrined on the stucco base which the Buddha statue is a high 2.99 meters and a wide 2.09 meters.Which King Rama 9 has graciously the name. But it close for renovations for right now but the tourists still can pray at outside.
ด้านหน้าพระอุโบสถ มีพระวิหารใหญ่ 2 หลัง ทิศใต้ และ ทิศเหนือ
Front of the chapel with 2 Viharn or a worship hall are south and north.

1.วิหารทิศใต้ หน้าบันวิหารจำหลักภาพพราหมณ์อาลัมพายน์จับพญานาคภูริทัต ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ และพระศรีอาริยเมตไตรย์ พระพุทธรูปหลัก
1. The South Viharn with a gable is Brahmin catch the King Nagas. Buddha Statues sit meditation posture and Phra Sri Ariyametrai Buddha statue, Both are the main Buddha statues is enshrined within.


2. วิหารทิศเหนือ หน้าบันของวิหาร จำหลักรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ล้อมรอบด้วยลายกระหนก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปยืน ปางถวายเนตร และปางประทานอภัย
2.  The North Viharn with a gable is Vishnu riding Garuda, surround with Thai Art Design. Which 2 Buddha Statues stand posture both are the main Buddha statues is enshrined within.วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงมีพระสงฆ์จำพรรษา ไม่ปรากฏหลักฐานว่า ใครเป็นผู้สร้างแต่ชื่อของวัดทำให้สันนิษฐานว่า คงเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาทรงสร้างขึ้น วัดนี้คงถูกทำลายเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา จึงถูกทิ้งร้างไปนาน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ (ทองอิน) กรมพระราชบวรสถานภิมุข (กรมพระราชวังหลัง) ได้บูรณะวัดกษัตรา และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น"วัดกษัตราราม" ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น"วัดกษัตราธิราช" 
Wat Kra-Sattra-Thirat  Wora Viharn is a royal temple with the monks stay in the temple area. Unidentified who built this temple. But because the name of the temple an assumptions that maybe this temple was of the King or someone in royalty in Ayutthaya period has built. This temple maybe destroyed at the time of Ayutthaya with Burmese war, which the temple was abandoned long time. Later in the Rattanakosin period His Royal Highness Prince Thong-In, in King Rama 1 of Rattanakosin. He has renovated and changed the name to "Wat Kra-Sattraram". Later in the reign of King RAMA 5 has changed name the temple to "Wat Kra-Sattra-Thirat".วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา นอกเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามกับเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ตรงข้ามกับวังหลัง หรือ วังสวนหลวง ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ไปด้วยกัน
Wat Kra-Sattra-Thirat Wora Viharn is located a close the Chao Phraya River in Muang district, Ayutthaya province Thailand. Located outside the city or locals calls Koh Muang or Ayutthaya island on the west side. Opposite Chedi Phra Si Suriyothai. Opposite Wang Suan Luang Palace, Ayutthaya city.


ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และติดตามเราได้ที่
Thank You and Followed me on