วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วัดโพธิ์ กรุงเทพ Wat Pho (The Reclining Buddha) in Bangkok Thailand.

วัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯชั้นใน ที่ถนนสนามไชย ข้างพระบรมหาราชวัง เป็นวัดเก่าแก่ประจำรัชกาลที่ 1 เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.
Wat Pho or Wat Phra Chetuphon is located in Sanam Chai Road, nearby The Royal Palace in Bangkok Thailand. The old temple of King Rama 1. Open daily from 08.00 - 18.00 hrs. 


วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 พระเจดีย์ที่สำคัญ คือ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
Wat Pho or Wat Phra Chetuphon is a temple of King Rama. The importance pagoda is Phra Maha Chedi are of 4 King Rama of Rattanakosin are King Rama 1, King Rama2, King Rama 3 and King Rama 4.


พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1 พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ (กลาง)
พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 2  พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิธาน (ซ้าย) 
พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 3 พระมหาเจดีย์มุนีบัตบริขาร (ขวา) 
พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 4 พระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย (หน้า)

Phra Maha Chedi of King Rama 1 is Phra Maha Chedi Srisanpech-Dayan (middle).
King Rama2 is Phra Maha Chedi Dilok-Thamakon-Kanithan (left).
King Rama 3 is Phra Maha Chedi Muneebat-Borikan (right). 
King Rama 4. is Phra Maha Chedi Srong Phrasri-Suriyothai (front).


พระพุทธไสยาส เป็นพระพุทธรูปที่ก่ออิฐ ถือปูน ปิดทองทั่วทั้งองค์ ยาว 46 เมตร สูง 15 เมตร แล ะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ พระบาทซ้ายและขวาซ้อนเสมอกัน ประดับมุก ภาพมงคล 108 ประการ ตรงกลางเป็นรูปจักรตามตำรามหาปุริสลักขณะ เป็นการผสมผสานกันระหว่างคติความเชื่อที่รับมาจากชมพูทวีป และ จีน สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เขตวัดโพธารามเดิม โดยได้สร้างพระพุทธไสยาสขึ้นก่อน แล้วจึงสร้างพระวิหารภายหลัง บริเวณผนังมีภาพเขียนสีเรื่อง มหาวงศ์ และ ผนังระหว่างช่องหน้าต่าง เขียนภาพสีเกี่ยวกับพระสาวิกาเอตทัคคะ 13 องค์ อุบาสกเอตทัคคะ 10 ท่าน และ อุบาสิกาเอตทัคคะ 10 ท่าน / วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร


Wat Pho or Wat Phra Chetuphon as it is generally known to the Thais, is mainly famous for the huge Reclining Buddha statue it houses. At 20 acres large, it is the largest Wat in Bangkok, and is technically the oldest too, as it was built around 200 years before Bangkok became Thailand's capital. However, today the Wat today bears virtually no resemblance to that originally constructed, as it was almost entirely rebuilt by Rama I when the capital was moved to Bangkok. It holds the dual honors of having both Thailand's largest reclining Buddha image and the most number of Buddha images in Thailand. The highly impressive gold plated reclining Buddha is 46 meters long and 15 meters high, and is designed to illustrate the passing of the Buddha into nirvana. The feet and the eyes are engraved with mother-of-pearl decoration, and the feet also show the 108 auspicious characteristics of the true Buddha.

The large grounds of Wat Pho contain more than 1000 Buddha images in total, most from the ruins of the former capitals Ayuthaya and Sukhothai. The grounds are split in two by Chetuphon road. The northern section is generally the only one most people go to, and it includes a large bot (temple hall), enclosed by 394 bronze Buddha images. Outside the bot, there are 152 marble slabs depicting the second half of the epicRamakian story. Also near here are four chedis, constructed to honor the first three Chakri kings (two for King Rama III). There are also a massive 91 others Chedis of varying sizes arounds the grounds, along with chapels, rock gardens, an array of different types of statues, inscriptions, belltowers and resident fortune tellers. The library is nearby too, decorated impressively with figures and pagodas made of porcelain, in much the same way as Wat Arun across the river. The much less visited southern section has less of interest, but makes a good place to find a monk to chat to for a while. Most would welcome the chance to practice their English on visitors. / http://www.into-asia.com/bangkok/attractions/watpho.phpภาพจิตรกรรมฝาผนังใน พระวิหารพระพุทธไสยาสน์
The murals in the chapel of the Reclining Buddha.


วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ เป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย สามารถแบ่งแยกพระเจดีย์ต่าง ๆ ได้ 4 ประเภท ได้แก่ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล 4 องค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ในเขตวัดโพธารามเดิม พระเจดีย์ราย 71 องค์ ประดิษฐานในเขตพระอุโบสถ พระเจดีย์หมู่ห้าฐานเดียว รวม 20 องค์ และ พระเจดีย์ทรงปรางค์หรือ พระมหาสถูป 4 องค์ รวม 99 องค์
Wat Pho or Wat Phra Chetuphon is the temple with the pagoda are most in Thailand. 4 Phra Maha Chedi are of 4 King Rama of Rattanakosin. 71 are enshrined in the chapel area. Group 5 chedi on single base total 20 and 4 Phra Prang or stupa, all 99 pagoda."ลั่นถัน" หรือ ตุ๊กตาสลักหินรูปจีน นายทวารบาลที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าประตูวัด มักมีผู้ "เข้าใจผิดว่า คือ ยักษ์วัดโพธิ์"
"Lantan" or dolls sculpted stone China is located in front of the temple gate is an often for the people are "mistaken for it is the giants of Wat Pho".

ตุ๊กตาศิลาจีน คือ อับเฉา ซี่งเป็นเครื่องถ่วงน้ำหนักเรือ ส่วนใหญ่นำเข้ามาในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะช่วงรัชกาลที่ 3 ที่การค้าสำเภารุ่งเรือง และทรงมีพระราชนิยมในศิลปกรรมจีน เครื่องศิลาที่นำเข้ามาในระยะหลังมีการออกแบบโดยช่างไทย แล้วส่งไปให้ช่างจีนแกะสลักส่งเข้ามาอีกด้วย จึงเห็นบางวัดมีตุ๊กตาจีนรูปสัตว์ในวรรณคดีไทย เช่น ครุฑ กินรี คชสีห์ กระทั่งรูปสตรีนุ่งห่มแบบไทย แต่หน้าตาเป็นสาวจีน

China's Doll ballast stone is a weighted of the Boats, most imported in Rattanakosin period. Especially during the reign of the King Rama 3, which has the junks with trade flourished. He has popularity in artistry of China. Later the stone imported has a design from the Thai Artist, so may seen some temple have the Chinese dolls which are animals in literature of Thailand. Such as Garuda, Kinnaree, Kodchasri, Even statue of the women wear Thai clothes but look like a Chinese girl.
"ยักษ์วัดโพธิ์" ตั้งอยู่ที่ซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑป โดยมีสีกายเป็นสีแดงและสีเขียว ลักษณะคล้ายยักษ์ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งมักมีผู้เข้าใจผิดว่า "ตุ๊กตาสลักหินรูปจีน หรือ ลั่นถัน นายทวารบาลที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าประตูวัดนั้นคือ ยักษ์วัดโพธิ์"
"Giants of Wat Pho" is located at the entrance Hall Phra Mondop. The white body with of red and green. Its similar the giants in the Ramayana literature. Which is often the people are mistaken for  the dolls sculpted stone China or Mr. Lantan  that are located in front of the temple gate is  "Giants of Wat Pho".


วัดอรุณ (ยักษ์วัดแจ้ง) กทม "ยักษ์" เป็น "อมนุษย์" ชนิดหนึ่งที่มีกล่าวถึงทั้งในทางศาสนา และ วรรณคดี ยักษ์ในความเชื่อของไทยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ และ ศาสนาพุทธ ในขณะที่ความเชื่อในบริเวณอื่นๆ ของโลกก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอมนุษย์ที่มีร่างกายใหญ่โต

อมนุษย์ คือ สิ่งที่มีรูปร่าง เค้าโครงคล้ายๆ มนุษย์ แต่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น สัตว์ในป่าหิมพานต์ที่ปรากฏในนวนิยายของไทย มีทั้ง เงือก คนธรรน์ และ นารีผล ซึ่งมีรูปร่างในบางส่วนใกล้เคียงกับมนุษย์ /จากวิกิพีเดีย ยักษ์
Wat Arun (The Giants) Bangkok Thailand.  "The Giant" is an one species "Non-human" that are mentioned in both the religious and literature. A giant in the faith of Thailand, influenced by Hinduism and Buddhism. (The Animals in The Himavanta forest creatures) While the belief in other regions of the world, it is a story about the Non-human Goliath.

Non-human (also written nonhuman) is any object or creature that displays some human characteristics but not enough characteristics to be considered a human. The term has been used in a variety of contexts. / From Wikipedia Non-human


"หอพระไตรปิฎก" สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 อาคารประดับกระเบื้อง และ มียอดเป็นทรงมงกุฎ
"Buddhist Scriptures hall" built during the reign of King Rama 3, the buildings decorated with tiles and with apex of roof.
"พระพุทธชินสีห์มุนีนาถ" ปางนาคปรก เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สำริดปิดทอง ขนาดหน้าตัก 6 ศอก ศิลปะสมัยสุโขทัย / พระพุทธชินสีห์มุนีนาถ  
"Phra Phuttha Chin-Sihamuni-Nath" is a statue Buddha in posture, cover by King of Naga. Bronze and gilded a wide 6 cubits, Art of Sukhothai period.


 "พระพุทธโลกนาถ" เป็นพระพุทธรูปประทับยืน เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ กรุงศรีอยุธยา / พระพุทธโลกนาถ
"Phra Phuttha Lokanath" is a statue of Buddha standing. Originally enshrined at Wat Phra Si Sanphet in Ayutthaya.
"พระพุทธเทวปฏิมากร" พระประธานในพระอุโบสถ ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 4 นิ้ว ใต้ฐานพระประทาน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระบาทมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ รัชกาลที่ 1 เดิมเป็นพระประธานอยู่ที่ วัดศาลาสี่หน้า หรือ วัดคูหาสวรรค์ ในปัจจุบัน แขวงจังหวัดธนบุรี / ธรรมะไทย
"Phra Phuttha Thewa-Patimakorn" is statue of Buddha in meditation posture, is enshrined in the chapel, width of 5 cubits (1 cubits = 50 cm.), 1 span (1 Span = 25 cm.) and 4 inches. Under the Buddha base is an enshrined of bone ash of King Rama 1. The original was enshrined at Wat Sara Si-Na or Wat Kuha Sawan in the current, Thonburi district in Bangkok.


 รูปภาพจาก ลานธรรมจักรวัดโพธิ์ เปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง และ ทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2551 และวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ทางยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนศิลาจารึกวัดโพธิ์จำนวน 1,440 ชิ้น เป็นมรดกความทรงจำโลก ในทะเบียนนานาชาติ
Wat Pho is similar as the first university of Thailand. Because is a collect of the inscription with many specializations. and The UNESCO's has registered to World Heritage of the Memories of Asia Pacific in March 2008. And on June 16, 2011, the UNESCO has registered 1,440 pieces of stone inscription of Wat Pho is a World Heritage of Memories, in International Registration.
ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร  :

See, Read more about other places in Bangkok or Krung Thep Maha Nakhon. : 

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :