วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วัดยานนาวา กทม. Wat Yannawa in Bangkok Thailand.

วัดยานนาวา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ "วัดคอกควาย"
Wat Yannawa (Thai: วัดยานนาวา) is located in the Sathon district of Bangkok on Charoen Krung Road, Bangkok, Thailand. The temple was an old Buddhist temple (wat) dating back to the Ayutthaya period, known as "Wat Khok Khwai" (วัดคอกควาย).


ในสมัยกรุงธนบุรี วัดคอกควายได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง เรียกชื่อใหม่ว่า "วัดคอกกระบือ" ต่อมารัชกาลที่ 1 ทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ ครั้นถึงรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไป เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบเรือสำเภาซึ่งกำลังจะหมดไปจากเมืองไทย จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดคอกกระบือเป็น "วัดยานนาวา"
The temple was known as Wat Khok Khwai (วัดคอกควาย) during Ayutthaya era and Wat Khok Krabue (วัดคอกกระบือ) during Thonburi and early Bangkok era, King RAMA1 has built the new chapel before and  King RAMA 3 has built 2 of the chedi in the junk. It has a unique junk shaped chedi and viharn with the idea behind the construction was that Chinese junk was quickly disappearing in SIAM and the pagoda should show present descendants what it looked like. Changed its name from Wat Khok Krabue to "Wat Yannawa". / Info Wat Yannawaสำเภายานนาวา มีความยาววัดจากหงอนข้างบนถึงท้ายบาหลีซึ่งห้องขนาดเล็กอยู่ที่ท้ายเรือสำเภา รวมยาว 21 วา 2 ศอก ความกว้างตอนกลางลำเรือ 4 วา 3 ศอก ความสูงตอนกลางลำเรือ 2 วา 3 ศอก มีพระเจดีย์รวม 2 องค์ คือ องค์ใหญ่และเล็กอยู่ในลำสำเภา
 The Yannawa junk boat with the total length is 42 meters 2 cubits, the middle the boat is a width 8 meters 3 cubits, the middle of the boat is a high 4 meters 3 cubits. Which 2 pagoda are big and small on the junk boat.
ห้องบาหลีเป็นห้องขนาดเล็กอยู่ที่ท้ายเรือสำเภา มีรูปหล่อของพระเวสสันดรกับพระกัญหา ชาลีประดิษฐานอยู่ ที่พระเวสสันดรโน้มน้าวใจพระโอรสธิดาให้อุทิศตนร่วมกับพระบิดาสร้างมหากุศล เสมือนเรือสำเภาใหญ่พามนุษยชาติข้ามโอฆสงสารไปสู่พระนิพพาน / ที่มา :  วัดยานนาวา
A small room at the back of the junk called "Hoong Bali" with the Buddha statues. This junk boat as a big junk take the mankind across the world to nirvana.


By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on : 


By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on : 


วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตาก Taksin Maharajanusorn Bridge Tak Thailand.

สะพานแขวนข้ามแม่น้ำปิง หรือ สะพานตากสินมหาราชานุสรณ์ หรือ สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 200 ปี
Rope Bridge across the Ping River or Taksin Maharajanusorn Bridge or the Rattanakosin Bridge 200 years. A bridge built to celabertion the 200 years old of Rattanakosin period of SIAM. สะพานตากสินมหาราชานุสรณ์ หรือ สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลพระเจ้าตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
Taksin Maharajanusorn Bridge or the Rattanakosin Bridge 200 years is located in front of the Taksin Shrine, Muang District, Tak Province Thailand.งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จะจัดขึ้นในวันเพ็ญ เดือนสิบสอง (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินทางจันทรคติ) ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
Loy Krathong Sai Festival 1000 Luminaries will be held on the twelfth lunar month (the 15th day of the twelfth lunar month on the lunar calendar) around November every year.


 สะพานตากสินมหาราชานุสรณ์ หรือ สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 700 ม. โดยบนสะพานมีระยะทางยาวประมาณ 400 เมตร

 Taksin Maharajanusorn Bridge or the Rattanakosin Bridge 200 years built in 1982 by Tak Provincial Administration Organization which size 2.50 meters a wide and 700 meters long, on the bridge is about 400 meters long. 
  

แม่น้ำปิง
Ping River.
ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน ตาก:
SEE, READ MORE about other places in Tak province :By KANYA  BOTAN

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :