วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

หอศิลป์ กรุงเทพ Bangkok Art and Culture Centre in Bangkok Thailand.

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ หอศิลป์กรุงเทพฯ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ตั้งอยู่ที่ บริเวณสี่แยกปทุมวัน ซึ่งเปิดให้เข้าชมในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 21.00 น. ไม่เก็บค่าเข้าชม
Bangkok Art and Culture Centre is The Art Museum located at Pathumwan Intersection in Bangkok Thailand. The museum is open Tuesday to Sunday from 10.00 am. - 21.00 pm. Free Admission.


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art and Culture Centre or bacc)  ตั้งอยุ่ที่ บริเวณสี่แยกปทุมวัน หัวมุมถนนพระรามที่ 1 และถนนพญาไทตรงข้ามมาบุญครอง และ สยามดิสคัฟเวอรี่ มีทางเดินเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
Bangkok Art and Culture Centre or bacc is located at Pathumwan Intersection at the corner of Rama 1 Road and Phayathai Road, opposite MBK Center and Siam Discovery shopping mall. Which is a walkway connection to the  Skytrain station National Stadium BTS of Bangkok Thailand.


มีรูปปั้นนางยักษ์ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้า
ยักษี หรือ ยักษิณี หรือ นางยักษ์ (ogress) หมายถึง ยักษ์เพศหญิง ซึ่งมีบทบาทอยู่ในวรรณกรรมและตำนานต่างๆ ยักษ์ในความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ และ พุทธ คือ ยักษ์ชั้นต่ำที่บุญน้อย มีรูปร่างน่าเกลียด ผมหยิก ตัวดำ ตาโปน ผิวหยาบ เหมือนกระดาษทราย นิสัยดุร้าย ยักษ์ชั้นกลาง ส่วนใหญ่จะเป็นบริวารคอยรับใช้ของยักษ์ชั้นสูง ซึ่งมีรูปร่างสวยงาม มีเครื่องประดับ มีรัศมี แต่ผิวจะดำ ดำอมเขียว อมเหลือง ดำแดง / ยักษ์
A giant statue located in front of the entrance.
Giant or ogress is means the giant female with role in literature and various legendary. Giant in religious faith Brahman and Buddhism are Giant lower castes has a little merit is a shaped ugly, curly hair, black body, eyes bulging, skin as rough as sandpaper and fierce. Giant middle caste are mostly is a servant of the high caste giant which is shaped beautiful with accessories, a radius but dark skin such as black mix green, black mix yellow and black mix red. / or read more Yaksha


หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้เริ่มก่อสร้างในที่ดินของกรุงเทพมหานคร บริเวณสี่แยกปทุมวัน และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2548 งบประมาณการก่อสร้าง 509 ล้านบาท ในกำหนดการเดิมจะสร้างเสร็จช่วงปลายปี 2549 แต่การก่อสร้างได้ล่าช้าออกไปจากเดิม แล้วเสร็จเปิดใช้งานเมื่อ พ.ศ. 2551 โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอศิลปฯ
Bangkok Art and Culture Centre or bacc has construction began on Pathumwan Intersection where the land of Bangkok. The Bangkok Art and Culture Centre has launched the project was officially on Friday, August 19, 2005 with construction budget 509 million baht. Originally scheduled to be completed in last of year 2006 but the construction has been delayed from the original. Then activation in the year 2008 by The Queen Sirikit was royal presided over the opening of the Bangkok Art Centre.

ปี พ.ศ. 2539 ผู้ชนะจากการประกวดแบบหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้แก่ บริษัท Robert G. Boughey & Associates (RGB Architects) ตัวอาคารสูง 9 ชั้น (บวกอีก 2 ชั้นใต้ดิน) โดยในตัวอาคารถูกออกแบบมาให้เป็นทรงกระบอก ด้วยทางเดินวน เป็นแนวเอียงขึ้น เพื่อให้คนที่เข้ามาชมผลงาน สามารถชมได้ต่อเนื่องในแต่ละชั้น นอกจากนี้ตัวอาคารยังออกแบบมาให้สามารถรับแสงสว่างจากภายนอกได้ โดยที่แสงไม่แรงพอจะที่เข้ามาถึงขนาดทำลายผลงานศิลปะที่แสดงอยู่ข้างในได้ 
Year 1996 the winner of the design contest for Bangkok Art and Culture Centre is a company of Robert G. Boughey & Associates (RGB Architects). The nine-story building (plus two basement). The building is designed to be a cylinder with circle walkways tilt-up for people who came to watch the art works, can be viewed continue on each floor. The building has been designed to be get the light from the outside, which the light came into is not heavy enough to destroy artworks are showing inside.นอกจากห้องนิทรรศการที่มีอยู่หลายส่วนแล้ว ภายในยังมีส่วนที่เป็นห้องสมุดประชาชน ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องอเนกประสงค์ 300 ที่นั่ง ร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์-โรงละคร ขนาด 222 ที่นั่ง / หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
Inside have several parts of the Gallery, also have a Public Libraries, Art laboratory, 300-seat multipurpose room, shops, restaurants and The theater size 222 seat. ระเบียบการเข้าชมนิทรรศการ : เจ้าหน้าที่ของหอศิลป์ มีสิทธิ์ดำเนินการที่จะรักษากฎระเบียบในพื้นที่ให้ปราศจากการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิ์ของผู้อื่น หรือ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในรูปแบบต่างๆ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายบุคคลออกจากพื้นที่ได้ทันทีในกรณีที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม bacc

1. กรุณาฝากกระเป๋าที่มีขนาดเกิน A4 ก่อนเข้าชมนิทรรศการที่เคาน์เตอร์ชั้น 5
2. ห้ามจับต้องผลงาน
3. กรุณาดูแลเด็กเล็กไม่ให้จับต้องผลงาน
4. งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
5. กรุณาเคารพสิทธิของผู้ชมนิทรรศการท่านอื่น และกรุณางดใช้เสียงระหว่างการชมนิทรรศการ
6. ห้ามชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่นิทรรศการ
** งดถ่ายภาพโดยไม่ได้รับการอนุญาต กรณีที่ได้รับอนุญาต ห้ามใช้แฟลชและขาตั้งกล้อง **Policy to watch the exhibition : Staffs of the gallery can undertake to maintain regulation in areas to without an act that violates the rights of others or unwanted behaviors in various ways and have the right to moved the person out of the area immediately if in the case of unsuitable behavior.

1. Please keep the bags is larger than A4 before visiting the exhibition, at the counter  5th floor.
2. Do not touch the artworks.
3. Please take care, do not let small children touch the artworks.
4. Abstain from food and drink.
5. Please respect the rights of other who visit exhibitions and please don't a voice during the exhibitions.
6. Do not charge the electrical equipment in exhibition area.
** Do not photographs without a permission. Case of permission Do not use the flash and the tripod **.


พื้นที่บริการของหอศิลป์ฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนนิทรรศการหลัก อยู่ชั้น 7, 8, 9 เป็นพื้นที่ของห้องนิทรรศการหลัก ที่มักใช้จัดแสดงงานนิทรรศการขนาดใหญ่ ซึ่งหอศิลปฯ เป็นผู้ริเริ่มขึ้นเองเป็นส่วนใหญ่ หรือ bacc exhibition.
Gallery's service area is divided into two main parts are the main exhibition at the floor, 7, 8, 9, is the area of the large exhibition. Which mostly by Bangkok Art and Culture Centre is a pioneer or bacc exhibition.
ชั้น 5 - ห้องออดิทอเรียม ห้องประชุม และ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
ชั้น 4 – ห้องสตูดิโอ ห้องประชุม และ ร้านค้า
ชั้น 3 – ร้านค้า และ ทางออกไปยัง Skywalk สู่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ
ชั้น 2 – People’s gallery ร้านค้า และ องค์กรศิลปวัฒนธรรม
ชั้น 1 – โถง และ ห้องอเนกประสงค์
ชั้น L – ห้องสมุดศิลปะ และ โถงด้านหน้า

5th Floor - Auditorium Room, meeting room and information counter.
4th Floor - studios, meeting rooms and shops.
3rd Floor - Store and exit to the Skywalk to the BTS Skytrain station, National Stadium.
2nd Floor - People's gallery, shops and The cultural organization.
1st Floor - hall and multipurpose room.
 L Floor - art library and front hall.


ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร  :

See, Read more about other places in Bangkok or Krung Thep Maha Nakhon. : 


By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :