วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วัดหลวงพ่อพระพุทธชินราช พิษณุโลก Wat Phra Si Rattana Mahathat Woramahawihan in Phitsanulok Thailand.

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เป็นสถานที่ประดิษฐาน "พระพุทธชินราช" เวลาเปิดทำการ: 06.30 - 18.00
Wat Phra Si Rattana Mahathat Woramahawihan,  Located Phuttabucha Road in Meang Phitsanulok Thailand. As enshrined "Phra Phuttha-Chinnarat Buddha Statue" Open daily : 06:30 - 18:00. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่า "วัดใหญ่" มีพระวิหารหลวงประดิษฐาน "พระพุทธชินราช" หรือ "หลวงพ่อใหญ่"  พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยสำริด หน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 7 ศอก มีบานประตูประดับมุก 2 บานคู่ กว้าง 1 เมตร สูง 4.50 เมตร 
Wat Phra Si Rattana Mahathat Woramahawihan or the local people call "Wat Yai" in the chapel have enshrined "Phra Phuttha-Chinnarat Buddha Statue" or "Luang Phor Yai" Buddha is regarded as the most beautiful in Thailand. Cast bronze with width of 5 feet 1 span 5 inches and tall 7 feet.  Marquetry doors double, wide 1 meter, high 4.50 meters.

องค์พระปรางค์ตั้งอยู่ ณ ศูนย์กลางของวัดและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีระเบียงคตล้อมรอบ
The pagoda is located at the center of the temple and It is enshrined relics. With 4 halls surrounded.พระอัฏฐารส เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ  สูง 18 ศอก อยู่ด้านหลังพระวิหาร สร้างในสมัยเดียวกับพระพุทธชินราช ราว พ.ศ. 1811 เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารใหญ่ แต่วิหารได้พังไปจนหมด เหลือเพียงเสาที่ก่อด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่ 3-4 ต้น เรียกว่า "เนินวิหารเก้าห้อง"  
Phra Attharot is The standing Buddha Statue, 18 cubits high, is behind the chapel and Created with the Phra Phuttha-Chinnarat Buddha Statue, in year 1268. Originally was in the chapel but The chapel has collapsed, only pole the 3-4 large laterite called "Nean Viharn Khao Hong".
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองพิษณุโลก เมื่อปี พ.ศ. 1900 ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ด้านทิศตะวันออก ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ภายในและภายนอกวัด มีร้านค้าชาวบ้านมากมาย
Wat Phra Si Rattana Mahathat Woramahawihan, Built with building Phitsanulok City on the year 1357, Nan River East, Opposite the town hall Phitsanulok. Internal and external of temple have many shops locals.


ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :