วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วัดจอมสวรรค์ แพร่ Wat Chom Sawan in Muang Phrae Thailand.

วัดจอมสวรรค์  ตั้งอยู่บน ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด 1 กิโลเมตร เปิดทุกวัน เวลา 8.00 น. - 16.30 น.
Wat Chom Sawan is located on Yantrakit-Kosol Road in Nai-Wiang, Muang Phrae Thailand. 1 km away from the town hall is open daily from 8:00 - 16.30.

วัดจอมสวรรค์ เป็นวัดเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะพุกาม (พม่า) ศาลาการเปรียญ โบสถ์ และ กุฎิ อยู่ในอาคารเดียวกัน ตัวอาคารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง มีหลังคาเล็กใหญ่ลดหลั่นกันเป็นชั้น รวม 9 ชั้น เสาไม้ลงรักปิดทอง มีข้อความเป็นภาษาพม่าจารึกไว้รอบเสา มีจำนวน 35 ต้น เสาอีก 14 ต้น ลงรักปิดทองและประดับกระจกสี เพดานประดับกระจกสีงดงาม พระประธานในโบสถ์ ปางคันธราฐ (ปางขอฝนหรือปางประทานพร) มีบันไดขึ้นลงด้านหน้า 2 ข้าง
Wat Chom Sawan is an ancient temple built by art Myanmar. Hall, chapel and parsonage is in the same building. The building is built of teak. A small and big roof from top to down, a total of 9 floors. 35 wooden pillars and gilded Myanmar alphabet inscribed around the poles, 14 another pillar gilded stained glass. And ceiling with magnificent stained glass, have Buddha Statue is in the chapel. The stairs in front two sides.


วัดนี้สร้างสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2437 โดยชาวเงี้ยว ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในพม่าและเดินทางมาค้าขายที่เมืองแพร่ เมื่อเกิดเหตุการณ์เงี้ยวปล้นเมืองแพร่ วัดจึงถูกปล่อยให้ทรุดโทรม ต่อมาได้รับการบูรณะจากชาวไทยใหญ่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2533 กรมศิลปากรได้จดทะเบียนให้เป็นโบราณสถาน และ โบราณวัตถุอันล้ำค่าของชาติไทย โบราณวัตถุภายในวัด ได้แก่ หลวงพ่อสาน เป็นพระพุทธรูปที่สร้างโดยใช้ไม้ไผ่สานเป็นองค์ลงรักปิดทอง พระพุทธรูปงาช้าง ซึ่งเป็นศิลปะแบบพม่า คัมภีร์งาช้าง หรือคัมภีร์ปาติโมกข์ 
Wat Chom Sawan was built in  a reign of King RAMA 5 on 1894 by Ngiaw peoples, Which has settled in Burma and travel for trade in Muang Phrae. When was happened Ngiaw rebels to robbed Muang Phrae. This temple was left to decay. Later it was restored by Thai-Yai peoples. On 27 August  1990, the Fine Arts Department has registered as a historic site and valuable artifacts of Thailand. Antiques in the temple are Luang Por San Buddha Statue is built using by bamboo was include weaving and the gilded. Buddha Statue made from the Ivory, The art Myanmar. The scripture made from ivory or Patimok scripture.


ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน แพร่ :

SEE, READ MORE about other places in Phrae  province :


ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on : 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น