วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์ Wat Pha Sorn Kaew in Phetchabun Thailand.

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ที่ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนาม "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" ต่อมาเมื่อ 30 พฤษภาคม 2556 ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว" ในปัจจุบัน
Wat Pha Sorn Kaew is located in Camp-Son SubDistrict, Khao Kor District in  Phetchabun Province Thailand. Established since 2004 in named "Puttha-Sathan Pha Sorn Kaew." Later on May 30, 2013, the name was changed to "Wat Phrathat Pha Sorn Kaew" in the present.


วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วตั้งอยู่ในชัยภูมิธรรม ณ บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเริ่มแรกจำนวน 25 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้นมีที่ดินรวม 91 ไร่
Wat Phrathat Pha Sorn Kaew is located in the Buddhist place on hillside in the Tang Daeng Village  in Camp-Son SubDistrict, Khao Kor District in  Phetchabun Province Thailand. By Khun Phawinee and Khun Urai Chotikul who are Donors bought the first land to offered 25 Rai to build a place to a practice Buddhist monks and common Buddhists. Presently, there are contributors to the purchase of additional land, totaling 91 Rai of land.
มหาวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน มีนาคม 2555 เมื่อเสร็จสมบูรณ์จะเป็นพระมหาอุโบสถพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ซึ่งมีฐานกว้าง 45 เมตร ยาว 63 เมตร สูง 36 เมตร 
Maha Vihara 5 Buddha was construction started on March 2012 when completed, it will be the Great Chapel, Maha Vihara 5 Buddha, which the base is 45 meters wide, 63 meters long and 36 meters high.
ลานหน้ามหาวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เป็นกระเบื้องสีตกแต่งลวดลายด้วยกระเบี้ยงและหินสีชิ้นเล็กๆ บริเวณวัดตั้งอยู่บนยอดเขาที่โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้เขียวขจี อากาศเย็นสบาย 
The square front the Maha Vihara 5 Buddha is the tiles are decorated with motifs and small stones different colors. The temple is located on top of a hill surrounded by intricate mountains and lush forests with nice weather.

 เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมโดยการแต่งกายสุภาพ และถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อมตลอดเวลาในพื้นที่วัด
Jedi Phra That Pha Sorn Kaew pagoda within is enshrined the relics of Buddha and Wat Pha Sorn Kaew is the place to practice Buddhist monks and common Buddhists so visit with the dressing modestly with worship and respect peacefully all time in the temple area.

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว มีจุดเด่นด้วยลวดลายในการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้องลายเบญจรงค์สี และ หินสีต่างๆ วิจิตรตระการตามาก
Phra That Pha Sorn Kaew Pagoda is Stunning Fine Art with the decorate with colored tiles cups and stone colors a very magnificent.
วิวรอบๆ เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว
Views around Phra That Pha Sorn Kaew Pagoda.วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนาม "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นวัด ชื่อ "วัดพระธาตุผาแก้ว" ต่อมาเมื่อ 30 พฤษภาคม 2556 ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว" ในปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านเรียกบริเวณที่ตั้งนี้กันว่า "ผาซ่อนแก้ว" เพราะมีชาวบ้านหลายๆคนเห็นดวงลูกแก้วลอยอยู่บนท้องฟ้าและหายไปในถ้ำที่ผาบนยอดเขา / ข้อมูล : วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 
Wat Phra That Pha Sorn Kaew has established since 2004 in named "Puttha-Sathan Pha Sorn Kaew."  Later, on July 1, 2010 was approved as the temple in named "Wat Phra That Pha Kaew." Later, on May 30, 2013 the name was changed to "Wat Phrathat Pha Sorn Kaew" in the present. Which originally the locals called this area "Pha Sorn Kaew" (cliff hiding glass ball). Because many local people seen the glass ball floating in the sky and lost in a cave at cliff atop of mountain.

เรียบเรียง By KANYA  BOTAN
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on :