วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) เพชรบุรี Phra Ram Ratchaniwet Palace in Phetchaburi Thailand.

พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน ตั้งอยู่ที่เขตบ้านปืน ริมแม่น้ำเพชรบุรี  อ.เมือง จ. เพชรบุรี เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท ห้ามถ่ายรูปด้านในพระราชวังโดยเด็ดขาด
Phra Ram Ratchaniwet Palace or Ban Pean Palace, Located at the Ban Pean is Phetchaburi River waterfront in Muang Phetchaburi Thailand. Open daily from 08.00 - 16.00. The adult admission fee of 20 baht, children 10 baht and 50 baht for foreigners, here do not take photos inside the Palace is strictly prohibited.
สถาปัตยกรรมแบบบาโรค (Baroque) และแบบอาร์ต นูโว (Art Nouveau) หรือที่เยอรมันเรียกว่า "จุงเกนสติล" (Jugendstil) แผนผังของตัวอาคารสร้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมสวนหย่อม มีสระน้ำพุตั้งอยู่ตรงกลาง ส่วนที่ประทับเป็นตึกสองชั้นขนาดใหญ่ หลังคาทรงสูงรูปโดม ภายในเป็นโถงสูงมีบันไดโค้งขึ้นสู่ชั้นสอง เสาที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบและตกแต่งด้วยโลหะ ขัดเงา  ที่หัวเสาตามราวบันไดโค้งมีตุ๊กตากระเบื้องรูปเด็กในอิริยาบถต่าง ๆ ประดับไว้ ห้องเสวยใช้โทนสีเหลือง ตกแต่งช่องประตูด้วยเหล็กดัดแบบอาร์ต นูโว และประดับผนังด้วยแผ่นกระเบื้องเคลือบสีเหลืองสด  ห้องพระบรรทมใช้โทนสีทอง โดยตกแต่งเสาในห้องด้วยแผ่นโลหะสีทองขัดเงาดุนลาย หัวเสาเป็นภาพเขียนแจกันดอกไม้หลากสี

Architecture Baroque and Art Nouveau, also known as German called "Jugendstil". The layout of the building is a rectangle surrounding gardens. There is a fountain in the middle. The building is a large two-story building. high domed roof. Inside the hall is highly curved staircase up to the second floor. Pillars decorated with glazed tiles and decorated with polished metal, railing a curved shaped, on the head is decorate with the children glazed tiles dolls in various postures. Rooms ate the yellow tones Wrought iron gate decorated with Art Nouveau and adorned the walls with bright yellow glazed tiles. The bed room with a golden tone. The pillars decorated in with polished gold metal plate, embossing pattern, on the head pillars are paintings vases turnovers.

พระราชวังบ้านปืนเป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ให้สร้างขึ้นเมื่อเสด็จประพาสจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนาย คาร์ล ซีกฟรีด ดอห์ริง (Karl Siegfried Dohring) สถาปนิกชาวเยอรมนีเป็นผู้เขียนแบบ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ (พระยศขณะนั้น) ทรงควบคุมการก่อสร้าง, และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต (พระยศขณะนั้น) ทรงควบคุมด้านการไฟฟ้า  รัชกาลที่5 ทรงขอซื้อที่ดินมาจากชาวบ้านด้วยเงินส่วนพระองค์ รวมพื้นที่ 300 กว่าไร่ ด้วยเงินประมาณ 20,000 กว่าบาท

Phra Ram Ratchaniwet Palace or Ban Pean Palace is a palace of King Rama 5 ordered to be built by Mr.Karl Siegfried Dohring is a German architect. His younger brother Kromma-Mhian Damrong Rachanupab, he is supervised the construction. And His Royal Prince Boripat Sukumphan Krom Khun Nakhon Sawan Worapinit is control of the electric system. King RAMA 5 bought land from villagers by his money a total area of over 300 hectares by about over 20,000 Baht.


พระรามราชนิเวศน์เป็นที่ตั้งของ "พระที่นั่งศรเพ็ชรปราสาท" พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2453 การก่อสร้างพระที่นั่งแห่งนี้ มาสำเร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2461 และพระราชทานนามว่า "พระที่นั่งศรเพ็ชรปราสาท" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนนาม "พระราชวังบ้านปืน" โดยพระราชทานนามพระราชวังใหม่ว่า "พระรามราชนิเวศน์" ใช้งบก่อสร้างทั้งหมด 3,000,000 บาท

Phra Ram Ratchaniwet Palace or Ban Pean Palace is the location of "Sorn Phet Prasat Palace" King RAMA 5 was foundation stone was laid on 19 August 1910. The construction finished all in this Palace in the reign of King Rama 6 in year 1918. And King called "Sorn Phet Prasat Palace" and Graciously changed its name to "Ban Pean Palace" And give the new name this palace "Phra Ram Ratchaniwet Palace". Total construction budget of 3,000,000 Baht.


มีร้านสินค้าที่ระลึก เสื้อ กระเป๋า พวงกุญแจ หมวก ร่ม ขนม เครื่องดื่ม ฯลฯ
There are souvenir shop shirts, bags, keychains, hats, umbrellas, snacks, drinks, etc.
ดู อ่าน เพิ่มเติม สถานที่อื่นๆ ใน เพชรบุรี  :

See, Read more about other places in  Phetchaburi province : ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม และ ติดตามได้ที่
Thanks for visit my Blog and followed me on : 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น